Kodex chování Kärcher

 
sustainability_702x220

Preambule

Pro rodinnou firmu Kärcher je trvale udržitelné hospodaření podstatnou součástí její podnikové struktury. Kärcher si je vědom své společenské zodpovědnosti a používá následující zásady:

Lidská práva a dodržování zákonů
Dodržujeme lidská práva a ve všech zemích příslušné zákony, hodnoty, normy a sociální pořádky.

Diskriminace
Netolerujeme žádnou diskriminaci na základě pohlaví, věku, rasy, národnosti, postižení, sociálního původu nebo sexuální orientace. Zastáváme právo rovnosti šancí.

Dětská práce
Odsuzujeme dětskou práci a dbáme na zákonné úpravy pro minimální věk zaměstnanců.

Nucené práce a tresty
Odsuzujeme nucené práce a tělesné tresty a jakoukoli formu šikany.

Korupce
Odmítáme jakoukoli formu korupce.

Právo sdružování
Uznáváme právo našich zaměstnankyň a zaměstnaců na svobodu shromažďování. S důvěrou spolupracujeme se zástupci zaměstnanců.

Spravedlivé odměňování a pracovní doba
Mzdy a sociální dávky odpovídají minimálně zákonným standardům dané země.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Chráníme naše zaměstnankyně a zaměstnance před nebezpečími na pracovních místech a podporujeme zdraví prospěšná opatření.

Ochrana životního prostředí
Naše výrobky, služby a procesy formujeme s ohledem na životní prostředí. Všude tam, kde jsme zastoupení, bereme v úvahu nároky na životní prostředí a zodpovědně zacházíme s přírodními zdroji.