Čtyřletá záruka na stroj K 4. Premium Home

 
Robinson_702_220

Využijte prodloužené záruky na stroj K 4 Premium Home

Podmínky poskytnutí čtyřleté záruky na takto zakoupený vysokotlaký čistič naleznete níže.


Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí 2+2 leté záruky ke stroji K 4 Premium Home

Službu
prodloužené záruky Kärcher (dále též jen „Prodloužení záruky Kärcher“ )
na celkem čtyři roky od data koupě výše uvedeného výrobku poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 141, PSČ 251 01 Říčany u Prahy, Exit č. 10, IČ: 48535761, všem zákazníkům (spotřebitelům), kteří si zakoupí vybraný výrobek Kärcher K4 Premium Home (obj. č. 1.180-315.0)  určený výhradně pro domácí použití nikoliv pro podnikání, od 01.09. 2014 do 31.12.2014.

Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec dvouleté zákonné záruky a počíná tak plynout bezprostředně po jejím ukončení, tedy počínaje  prvním dnem 25. měsíce následujícího od zakoupení výrobku kupujícím a končí uplynutím posledního dne 48. měsíce od zakoupení výrobku kupujícím. Podmínky uplatnění služby prodloužené záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, ale řídí se výlučně těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher.
 • Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách výslovně jinak, uplatní se příslušná ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění.
 • Prodloužení záruky Kärcher dle tohoto prohlášení se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, nebo byl li předmět koupě
  užíván v podnikání.

Uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher - řešení reklamace

Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení místa servisu pro případnou opravu reklamovaného výrobku!

Při uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil Kärcher Center či servisního partnera Kärcher nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktovat zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 724 105 105  nebo  , kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.

Zákazník
je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží. Při převzetí výrobku
na prodejně Kärcher (Kärcher Center či autorizovaného obchodního partnera Kärcher) k reklamaci a uplatnění prodloužení záruky Kärcher,
vystaví prodejna Kärcher potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. Přijetím tohoto potvrzení zákazník souhlasí s těmito podmínkami.
Nebude-li
zákazník postupovat v souladu s výše uvedenými pravidly, nebude pro
zakoupený výrobek platit tato prodloužená záruka Kärcher.

Reklamační protokol obsahuje:
 
 • Název produktu a typ
 • Popis vady uvedený zákazníkem
 • Datum zakoupení výrobku
 • Datum uplatnění reklamace
 • Stav výrobku a dodaného příslušenství
 • Předané doklady
 • Podpis zákazníka a razítko prodávajícího

Další informace:
 • Lhůta
  pro vyřízení reklamace prodloužení záruky Kärcher je maximálně 60 dnů od převzetí vadného výrobku od zákazníka. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
 • Jde-li
  o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci
  dle níže uvedených podmínek.
 • Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení  záruky Kärcher vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických
  parametrů, které nabídne prodejna Kärcher z jejího aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká bez možnosti jakéhokoli dalšího nároku na plnění ze strany Kärcheru vůči zákazníkovi.

Společnost
Kärcher spol. s r.o. zákazníkovi neodpovídá a služba prodloužení záruky
Kärcher se nevztahuje na závady výrobku způsobené zejména:
 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
 • Nedodržením případných předepsaných servisních prohlídek
 • Na výměny opotřebovatelných dílů
 • Úbytek provozních kapalin
Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.

Další podmínky a ujednání:
Kupující
přijetím služby prodloužení záruky Kärcher prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), aby prodávající zpracoval a
uchovával jeho osobní údaje, přinejmenším ty, které jsou potřebné pro službu prodloužení záruky a/nebo ty, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.
Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat písemnou formou doručenou prodávajícímu. Správce osobních údajů/prodávající poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
Prodávající prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů kupujícího budou uchovány v souladu
s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost K Ä R C H E R spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních
údajů, kdy veškeré údaje získané od kupujícího užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Prodávající
prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ osobní údaje bude získávat
výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající
prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet.
Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby kupujícího, aby zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

Prodloužení záruky Kärcher neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

Při nesplnění jakékoli z těchto Obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o.vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky Kärcher za neplatnou a tudíž ze strany zákazníka za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.

Tyto
Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.09.2014. Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek.
Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na
www.karcher.cz.

1180311_std_2-57219-150DPI