Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Prášek pro odstranění vodního kamene

Zbavuje účinně parní čističe a jiné teplovodní přístroje jako například rychlovarné konvice nebo kávovary vápenných usazenin – pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu energie.

Objednací číslo: 6.295-987.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (g) 6 x 17
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
 Prášek pro odstranění vodního kamene
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Odvápňovač pro parní čistič Kärcher
  • Odvápňovač pro kávovary, rychlovarné konvice atd.