Prášek pro odstranění vodního kamene, 17g

Zbavuje účinně parní čističe a jiné teplovodní přístroje jako například rychlovarné konvice nebo kávovary vápenných usazenin – pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu energie.

Prodlužte život i vašim spotřebičům a zatočte se všemi pevnými usazeninami. Parní čističe, rychlovarné konvice či kávovary pravidelně udržujte ve formě pomocí odstraňovače vodního kamene Kärcher a odvděčí se vám věrnou službou po mnoho let.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (g) 6 x 17
Jednotka balení (Kusy) 15
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 205 x 125 x 20
 Prášek pro odstranění vodního kamene, 17g
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Oblasti použití
  • Odvápňovač pro parní čistič Kärcher
  • Odvápňovač pro kávovary, rychlovarné konvice apod.