RM 672 letní směs do ostřikovačů, 250

Letní směs do ostřikovačů Kärcher – vysoce účinný čisticí koncentrát pro dokonalý výhled beze šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čisticího prostředku.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 250
Jednotka balení (Kusy) 10
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Vlastnosti
 • Velmi účinný koncentrát do ostřikovače čelního skla v letních měsících. 250 mililitrů koncentrátu poskytne až 25 litrů kapaliny do ostřikovače.
 • usychající čištění beze zbytku a bez šmouh
 • spolehlivě rozpouští znečištění tukem, olejem a výfukem. Změkčuje kontaminaci hmyzem a spolehlivě ji rozpouští
 • Snižuje účinky oslnění rozptýleným světlem
 • Dobrá smáčivost
 • Nevytváří na polykarbonátu žádné napěťové praskliny a je vhodný například také k čištění světlometů
 • Jednoduché dávkování pomocí integrované dávkovací komory.
 • Lze smíchat s čističem zimních skel Kärcher. V přechodném období na podzim a na jaře nemusí být nádrž vypouštěna.
 • Díky složení proti vápnu lze mísit s vodou všech stupňů tvrdosti. Nedochází k vápenatění ostřikovače čelního skla nebo ucpání trysek ostřikovače.
 • Vhodné pro ploché trysky
 RM 672 letní směs do ostřikovačů, 250
 RM 672 letní směs do ostřikovačů, 250
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
 • Ostřikovač čelního skla vozidla