Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Prodloužení záruční lhůty - Bestsellers Professional 2019

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tříleté záruky pro všechny zákazníky, kteří si zakoupí vybrané profesionální výrobky Kärcher z celoroční prodejní akce „BESTSELLERS PROFESSIONAL " od 01.01. 2019 do 31.12.2019.

Parní čistič s vysáváním

Seznam strojů, na které se akce vztahuje

Vybrané profesionální výrobky Kärcher z celoroční prodejní akce „BESTSELLERS PROFESSIONAL " od 01.01. 2019 do 31.12.2019. Vybrané profesionální stroje jsou zobrazeny v letáku Bestsellers Professional, a v eshopu jsou označeny ikonou 3 roky záruka. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušentví a spotřební zboží, uvedené v letáku.

Bestsellers Profi 2019

Leták Bestsellers Professional 2019

Produkty z tohoto letáku spadají do prodloužené záruky Bestsellers Professional 2019.

3 roky záruka

3 roky záruka

Touto ikonou jsou označeny produkty v našem e-shopu, které spadají do prodloužené záruky Bestsellers Professional 2019.

Podmínky poskytnutí tříleté záruky

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tří leté záruky pro stroje z celoroční akce 2019

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 1+2“) na tři roky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 141, PSČ2 51 01 Říčany u Prahy, IČ: 48535761, všem zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané profesionální výrobky Kärcher z celoroční prodejní akce „BESTSELLERS PROFESSIONAL " od 01.01. 2019 do 31.12.2019.


Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 12 měsící a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu.

 • Podmínky uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher.
 • Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.
 • Prodloužení záruky Kärcher platí pro kupující právnické osoby nebo fyzické osoby.

Uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher - řešení reklamace

Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravdu reklamovaného výrobku!


Při uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE či prodejnu autorizovaného obchodního partnera Kärcher nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktovat zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 724 105 105 nebo e-mailem na servis@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.


Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@karcher.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží Při převzetí výrobku na prodejně Kärcher k reklamaci a uplatnění prodloužení záruky Kärcher, vystaví prodejna Kärcher potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.


Reklamační protokol obsahuje:

 • Název produktu a typ
 • Popis vady uvedený zákazníkem
 • Datum zakoupení výrobku
 • Datum uplatnění reklamace
 • Stav výrobku a dodaného příslušenství
 • Předané doklady
 • Podpis zákazníka a razítko prodávajícího


Další informace:

 • Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
 • Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení záruky vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických parametrů, které nabídne kamenná prodejna Kärcher z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká.


Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky 1+2 je neplatná na závady výrobku způsobené zejména:

 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
 • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.

Další podmínky a ujednání:

Kupující přijetím služby prodloužení záruky 1+2prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, přinejmenším ty, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby prodlužení záruky 1+2 a/nebo ty, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat písemnou formou doručenou prodávajícímu. Správce osobních údajů/prodávající poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
Prodávající prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů kupujícího budou uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost K Ä R C H E R spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, kdy veškeré údaje získané od kupujícího užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti (a marketingovým účelům) a neposkytuje je třetím osobám. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby kupujícího, aby zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

Prodloužení záruky 1+2 neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky 1+2 za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01. 2019. Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek. Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek prodloužení záruky 1+2, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na www.karcher.cz.