Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

CarpetPro čistič koberců RM 760 prášek

Čistič koberců CarpetPro RM 760 Pulver představuje čistič pro základní extrakci s technologií Encapsulation a prostředkem na eliminaci pachů. Odpadá náročné vymývání.

Objednací číslo: 6.295-849.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (kg) 0,8
Hodnota pH 8,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Vlastnosti
 • Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
 • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
 • Technologie iCapsol: bez potřeby oplachování, díky tomu rychlá pochůznost.
 • Ve formě prášku
 • Šetrný k materiálům
 • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
 • S integrovaným odstraňovačem zápachu. Odstraňuje účinně nepříjemné zápachy jako pot, moč, nikotin atd.
 • Zrácení času schnutí
 • Zlepšuje hygienu podlahy
 • Neobsahuje bělicí prostředky
 • Příjemná, svěží vůně
 CarpetPro čistič koberců RM 760 prášek
 CarpetPro čistič koberců RM 760 prášek
 CarpetPro čistič koberců RM 760 prášek
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Varování
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Videa

Oblasti použití
 • autoúprava
 • Textilní povrchy