Soutěž S Kärcherem na film "Krotitelé duchů"

 
GB_banner_702x245_1_702x220

Soutěž byla k 30.6.2016 ukončena

Správná odpověď na soutěžní otázku zní :

Full Control


Výherci  2. kola soutěže budou kontaktováni a uveřejněni v souladu s Pravidly soutěže.

Výherci 2. kola soutěže

Dne 11. 7. 2016 jsme vylosovali tyto výherce:

WV 5 Plus - Blanka Staňková
SC 1 - Veronika Procházková
K 4 Full Control - Oldřich Čada

Vstupenky do kina:
Kateřina Králová, Růžena Heleiová, Petr Jedlička, Michal Rokyta, Lukáš Svoboda, Zbyněk Štursa, Dominik Hellinger, Dagmar BukvicováPravidla soutěže

Pravidla soutěže „S Kärcherem na Krotitele duchů“
(dále jen „soutěž“ nebo „akce“).

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost K Ä R C H E R spol. s r.o., IČ 485 35 761, se sídlem Modletice č.p. 141, 251 01, Prům. zóna D1, Exit 10 směr Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 19015 (dále jen „pořadatel“ nebo "organizoátor").

2. Místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky. Soutěž bude uveřejněna na vybraných předváděcích akcích Kärcher a na www.karcher.cz

3. Doba konání soutěže
Soutěž probíhá od 10.04.2016 do 30.06.2016 včetně.

4. Účast v soutěži
Do soutěže se může zapojit každý občan České republiky, který je v době konání soutěže starší 18 let, pokud splní podmínky soutěže stanovené těmito pravidly (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící se do soutěže nesmí zapojit opakovaně. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

5. Průběh soutěže
Soutěžící má možnost zodpovědět na soutěžní otázku. Do soutěže o výhru bude zařazen pouze ten soutěžící, který správně odpoví na položenou otázku a správnou odpověď odešle prostřednictvím kontaktního formuláře vč. svých kontaktních údajů případně vyplní herní kartu vč. svých kontaktních údajů v době, kdy probíhá soutěž. Všechny odpovědi budou pořadatelem vyhodnoceny. Správná odpověď bude uveřejněna na www.karcher.cz . Z úspěšných řešitelů bude vylosováno prvních 7 výherců za období 10.4.2016 - 15.5.2016  dne 20.5.2016 a dalších 8 výherců za období 16.5.2016 - 30.6.2016 bude vylosováno dne 11.7.2016. Pořadatel má právo ověřit si totožnost výherce.
Jména prvních 7 výherců budou zveřejněna dne 20.5. 2016 na www.karcher.cz, jména druhých 8 výherců budou zveřejněna dne 11.7.2016 na www.karcher.cz. Výherci obou losování budou kontaktováni pořadatelem prostřednictvím emailové zprávy příp. telefonicky.

6. Výhra

Cenami v soutěži je celkem 30 vstupenek (voucherů) do sítě kin CineStar na film "Krotitelé duchů", jehož premiéra bude v ČR 28. července 2016. Poukázku lze použít nejpozděj v den, který je uvedený jako den platnosti poukázky (31.12.2016) a zároveň pouze na film uvedený v poli poznámka (Krotitelé duchů). V případě, že film již není v programu multikina, je poukázka neplatná. Kärcher ani CineStar neručí za dobu uvedení daného filmu v jednotlivých multikinech. Poukázku nelze směnit za hotovost a je neprodejná.
Síť multikin CineStar v ČR: Praha 5 - Anděl, Praha 9 - Černý Most, Olomouc, Ostrava, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Mladá Boleslav, Plzeň, Opava, Pardubice.

7. Souhlas soutěžícího s pravidly
Vyplněním formuláře a zasláním odpovědí s kontaktními údaji prostřednictvím webového formuláře případně vyplněním herní karty soutěžící bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Podmínky soutěže jsou dostupné k nahlédnutí na www.karcher.cz.

8. Práva pořadatele a organizátora soutěže
Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru, uvedenou těchto pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. V takovém případě nastupuje namísto tohoto neoprávněného výherce další soutěžící dle určení pořadatele nebo organizátora soutěže.

9. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
Účastník soutěže souhlasí svou účastí v soutěži se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,  a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie výherců a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 5ti let od skončení této soutěže.
Soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s §84, §85 a §87 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění, souhlas se zachycením jeho podoby takovým způsobem, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, k rozšiřování, zobrazení a rozmnožování této podoby obvyklým způsobem, stejně tak jako souhlas k použití písemností, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tím není dotčeno právo soutěžícího tento souhlas kdykoli odvolat. Zároveň účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas s tím, že tento je oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje soutěžícího (jméno, příjmení a adresu) pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích, a to po dobu 5 let od skončení této soutěže.
Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Tato pravidla jsou účinná od 10.04.2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svojí účastí dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálním znění k marketingovým účelům, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Soutěžící dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie výherců soutěže a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 5ti let od skončení této soutěže v souladu s § 12 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v akt. znění, stejně tak jako souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Další podmínky soutěže jsou stanoveny v „Pravidlech soutěže“.