Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kärcher spol. s r. o.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které provádí naše společnost.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V následujícím textu naleznete informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, komu jsou dále předávány, jaká opatření naše společnost na ochranu Vašich údajů přijala a jak můžete uplatnit svá práva.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Tato informace je uveřejněna na naší webové stránce www.karcher.cz, můžete se tak k ní v budoucnu kdykoliv vrátit.

 

A)  TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Kärcher spol. s r. o., IČO: 485 35 761, se sídlem Modletice 193, PSČ 251 01 (dále jen „Kärcher“).

Společnost Kärcher lze kontaktovat:

a)    na adrese jejího sídla: Modletice 193, PSČ 251 01;

b)    na tel. čísle: +420 323 555 555;

c)    na e-mail. adrese: info@karcher.cz.

Společnost Kärcher zároveň tímto informuje, že jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Je jím společnost GDPR.cool s.r.o., IČO 06010881, se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat emailem gdpr.cz@karcher.com.

 

B) POVAHA, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kärcher Vaše osobní údaje zpracovává manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech.

Vaše osobní údaje nejsou používány k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování. Společnost Kärcher však na základě údajů získaných v souvislosti s Vašimi objednávkami a Vaším nákupním chováním provádí profilování, jehož výstupy může na základě svého oprávněného zájmu využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku (více informací viz kapitola Námitka proti přímému marketingu).

Společnost Kärcher zpracovává Vaše osobní údaje v následujících případech na základě níže uvedených právních titulů a pro níže specifikované účely:

1)    Běžná návštěva internetových stránek společnosti Kärcher

Při návštěvě internetových stránek společnosti Kärcher odesílá Váš internetový prohlížeč automaticky internetovému serveru společnosti Kärcher následující údaje:

-       datum a čas požadavku;

-       jméno požadovaného souboru;

-       stránka, ze které byl soubor požadován;

-       status přístupu (např. soubor přenesen, soubor nebyl nalezen atd.);

-       použitý internetový prohlížeč a použitý operační systém;

-       kompletní IP adresa Vašeho počítače;

-       přenesené množství dat.

 

Společnost Kärcher není schopna na základě výše uvedených údajů zpětně zidentifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Tyto údaje jsou společností Kärcher krátkodobě ukládány, přičemž právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem společnosti Kärcher (spočívající zejm. v zajištění provozu jejích internetových stránek, zajištění technické bezpečnosti těchto stránek a v obraně proti pokusům napadení internetového serveru společnosti Kärcher).

Internetové stránky Kärcher na zařízení jejich návštěvníků ukládají v souladu s právními předpisy tzv. cookies soubory (více info o cookies naleznete v kapitole UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES SOUBORŮ A ZPRACOVÁNÍ ip ADRESY).

2)    Nákup v internetovém obchodu společnosti Kärcher (e-shop)

Společnost Kärcher bude dále Vaše osobní údaje zpracovávat, rozhodnete-li se nakoupit v jejím internetovém obchodě, a to v souvislosti s následujícími situacemi:

a)    Objednávka zboží prostřednictvím internetového obchodu či jinak (telefonicky/e-mailem)

Objednáte-li si zboží nebo službu z internetového obchodu společnosti Kärcher nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách společnosti Kärcher či jiným způsobem (telefonicky či e-mailem), bude tato společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa (fakturační a případně odlišná adresa dodání), telefonní číslo, platební údaje, případně další údaje nezbytné pro vyřízení objednávky. Poskytnutí těchto údajů je smluvním požadavkem společnosti Kärcher a je povinné, neboť bez těchto údajů nelze objednávku zpracovat a objednané zboží či službu doručit.

V souvislosti s tímto Vás společnost Kärcher informuje, že k odeslání a doručení zboží využívá své smluvní partnery (třetí subjekty), kterým za tímto účelem Vaše výše uvedené osobní údaje předá. Osobní údaje jsou dopravci ze strany společnosti Kärcher předávány v rozsahu, v jakém jsou Vámi vyplněny v objednávce. Dopravce je takto předané osobní údaje oprávněn zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Objednáte-li si zboží z internetového obchodu společnosti Kärcher prostřednictvím Vašeho zákaznického účtu, Kärcher bude dále spolu s výše uvedenými údaji zpracovávat i údaje evidované v rámci zákaznického účtu (např. údaje o ostatních objednávkách).

Právním základem pro výše uvedené zpracování je plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

b)    Registrace zákaznického účtu na internetové stránce https://mykaercher.karcher.cz/cz/sign-up

Pokud se rozhodnete zaregistrovat si u společnosti Kärcher zákaznický účet na internetové stránce https://mykaercher.karcher.cz/cz/sign-up, bude společnost Kärcher zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, heslo. Pokud prostřednictvím zákaznického účtu uskutečníte nákup (internetový obchod nebo zakázka na opravu), bude společnost Kärcher zpracovávat navíc údaje o Vaší adrese.

K registrovanému zákaznickému účtu se můžete jednoduše přihlásit přes Vaši e-mailovou adresu a heslo, které si sami při registraci zvolíte. Údaje uvedené v rámci zákaznického účtu slouží pro tvorbu dalších objednávek, resp. pro jejich urychlení. Své údaje zaregistrované v rámci zákaznického účtu můžete kdykoliv změnit, opravit a/nebo nechat společností Kärcher vymazat.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely registrace zákaznického účtu je Váš souhlas.

Pokud při svém nákupu na internetovém obchodu společnosti Kärcher navštívíte internetový obchod jiného prodejce (např. prostřednictvím odkazu na obchod některého z autorizovaných prodejců společnosti Kärcher, umístěného na jejích internetových stránkách) a zde pokračujete v procesu objednávky, společnost Kärcher tímto nezískává žádné Vaše osobní údaje, neboť provádíte nákupní proces u jiného prodejce. V tomto případě prosím sledujte informace o ochraně osobních údajů příslušného prodejce.

3)    Reklamace zakoupeného zboží

Pokud uplatníte reklamaci na zboží zakoupené u společnosti Kärcher, bude tato společnost za účelem vyřízení Vaší reklamace zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu údajů jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa a údaje o reklamovaném zboží.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je plnění právní povinnosti, uložené společnosti Kärcher zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4)    Akce na prodloužení záruky

Společnost Kärcher bude zpracovávat Vaše osobní údaje i v případě, že se jakožto její firemní zákazník budete účastnit akce na prodloužení záruky prostřednictvím vyplnění příslušného formuláře. V takovém případě bude společnost Kärcher zpracovávat Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, platební údaje a údaje o výrobku, u kterého chcete prodloužit záruční lhůtu.

Poskytnutí výše uvedených údajů jsou smluvním požadavkem společnosti Kärcher a jejich poskytnutí je povinné, neboť bez těchto údajů nelze zpracovat Váš požadavek na prodloužení záruky předmětného výrobku. Pokud při vyplňování formuláře uvedete i Vaše jiné osobní údaje, poskytujete je dobrovolně.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je tedy plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

5)    Proces opravy online

Společnost Kärcher bude zpracovávat Vaše osobní údaje i v případě, využijete-li proces opravy online dostupný na internetových stránkách https://mykaercher.karcher.cz/ nebo na https://kaercher-infonet.com/cz/ společnosti Kärcher. V takovém případě bude společnost Kärcher zpracovávat Vaše jméno a příjemní, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, platební údaje a Vámi uvedený typ zařízení k provedení zakázky na opravu.

Poskytnutí výše uvedených údajů jsou smluvním požadavkem společnosti Kärcher a jejich poskytnutí je povinné, neboť bez těchto údajů nelze zpracovat Váš požadavek na poskytnutí opravy online.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je tedy plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

6)    Využití kontaktního formuláře, live-chatu a/nebo callcentra

Obracíte-li se na společnost Kärcher prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách společnosti Kärcher, společnost Kärcher bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa, obsah Vašeho sdělení a to za účelem vyřízení Vašeho dotazu, požadavku či nezávazné poptávky.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost (v případě, že jste náš zákazník či se následně stanete naším zákazníkem) či oprávněný zájem (v ostatních případech).

7)    Výherní hry

Pokud se zúčastníte výherních her organizovaných společností Kärcher, bude tato společnost zpracovávat Vaše osobní údaje pouze za účelem organizace výherní hry, a to v rozsahu Vaše jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefon. Jedná se o údaje nezbytné k vylosování výher a uskutečnění příslušné výherní hry. K jiným účelům tyto údaje nebudou využívány, ledaže udělíte svůj výslovný souhlas s jejich použitím i pro průzkum trhu nebo zasílání newsletteru.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je Váš souhlas.

8)    Zasílání newsletteru či jiných obchodních sdělení

a)    Pokud jste zákazníkem společnosti Kärcher

V případě, že jste naším zákazníkem či s Vámi máme jiný obdobný vztah, můžeme Vám i bez Vašeho předchozího souhlasu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a Nařízením zasílat newslettery či jiná obchodní sdělení, které souvisejí s prodejem našich výrobků či služeb, přičemž musíte mít jasnou a zřetelnou možnost zasílání kdykoli odmítnout.

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v podpoře a rozvoji naší obchodní činnosti a v přímém marketingu). Proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku (více viz. kapitola Namitka proti přímému marketingu).

b)    Pokud ještě nejste zákazníkem společnosti Kärcher

V případě, že ještě nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení, budeme Vám zasílat newslettery či jiná obchodní sdělení pouze v případě, že jste nám k tomuto udělili Váš výslovný souhlas, pokud současně k tomuto účelu zaregistrujete svou e-mailovou adresu a kliknete na odkaz v potvrzovacím e-mailu, který Vám po registraci e-mailové adresy zašleme.

Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas.

Z odběru newsletteru a jiných obchodních sdělení společnosti Kärcher se můžete kdykoli odhlásit, a to kliknutím na odhlašovací odkaz „Newsletter odhlásit“ obsažený dole v doručeném obchodním sdělení.

9)    Uveřejňování fotografií

Pokud k tomu společnosti Kärcher udělíte souhlas, může tato společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu fotografie a jméno, příjmení, email, a to za účelem uveřejnění Vaší fotografie k propagaci zboží či akcí organizovaných společností Kärcher.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je Váš souhlas.

10) Klubová karta KÄRCHER CENTER

Požádáte-li o vystavení klubové karty KÄRCHER CENTER, bude společnost Kärcher zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno (případně název společnosti, IČO a DIČ), adresa, e-mailová adresa, příp. telefonní číslo.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je Váš souhlas.

11) Kontrola bonity

Společnost Kärcher při uzavírání smluv ověřuje bonitu svých (budoucích) zákazníků a za tímto účelem zpracovává některé jejich osobní údaje (zejm. jméno a příjmení, údaje o případném exekučním či insolvenčním řízení, platební údaje).

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem společnosti Kärcher (spočívající v ochraně před vznikem nevymahatelných pohledávek z prodeje výrobků).

12) Výběrové řízení na pracovní pozici

V případě, že se ucházíte o pracovní pozici v naší společnosti, zpracováváme o Vás některé osobní údaje, a to Vaše identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul), kontaktní údaje (zejména adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje související s výkonem práce (zejména vzdělání, pracovní zkušenosti), údaje potřebné pro posouzení vhodnosti uchazeče (např. údaje vzešlé z osobních či telefonických rozhovorů) a další údaje (zejména údaje požadované pro výkon konkrétní pracovní pozice nebo údaje, které nám dobrovolně během náborového procesu sami poskytnete, například v životopisu nebo motivačním dopisu).

Právním základem pro výše uvedené zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost uchazeče o zaměstnání dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v rámci pracovního náboru uskutečněného v souladu s § 30 až 32 zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce). V případě, že bychom si chtěli Váš životopis a další osobní údaje ponechat i po ukončení výběrového řízení (například z důvodu oslovení s nabídkou jiné pracovní pozice), vždy Vás požádáme o souhlas s tímto zpracováním Vašich osobních údajů.

13) Odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy uzavřené se společností Kärcher do 30 dnů od převzetí zboží prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách či jiným způsobem, bude tato společnost za účelem realizace zániku závazku z této smlouvy zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa a dalších údajů nezbytných pro realizaci zániku smluvního vztahu.

Společnost Kärcher bude zpracovávat osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu i v případě, že zrušíte objednávku ještě před odesláním zboží.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je plnění právní povinnosti, uložené společnosti Kärcher zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně splnění smluvní povinnosti této společnosti (jde-li o oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy nad rámec zákonného oprávnění).

 

C)   ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás společnost Kärcher zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

a)    údaje jste společnosti poskytli Vy (např. v souvislosti s uzavřením smlouvy);

b)    jedná se o údaje získané ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

 

D)   KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

1)    ostatním společnostem v rámci koncernu Kärcher pro vnitřní administrativní účely;

2)    našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi. Jedná se např. o dodavatele informačních technologií, poskytovatele poštovních a/nebo přepravních služeb (např. za účelem doručení Vámi objednaného zboží z internetového obchodu společnosti Kärcher – viz B) 2) ) jako jsou zejména, nikoliv však výlučně: společnost Geis CZ s.r.o. IČ: 44567359, společnost DPD - Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Identifikační číslo 61329266, dále rozesílatele e-mailových obchodních sdělení a prodejci autorizovaných služeb apod.;

3)    jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

4)    společnosti Amazon Web Service s regionem v Irsku (Dublin) a Německu (Frankfurt nad Mohanem) jakožto poskytovateli cloudu v případě údajů registrovaných v rámci zákaznického účtu, přičemž tato společnost se přihlásila k dodržování tzv. štítu EU–USA na ochranu soukromí /anglicky „EU–U.S. Privacy Shield“/ (více informací zde: https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/);

5)    subjektům vyhodnocujícím/analyzujícím Vámi realizované nákupy;

6)    provozovatelů pracovních portálů v případě údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti Kärcher.

 

E)   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře, live-chatu a/nebo callcentra uchováváme pouze po dobu vyřizování Vašeho požadavku. Osobní údaje získané v souvislostí s organizací výherní hry na internetových stránkách společnosti Kärcher zpracováváme jen po dobu organizace této hry.

Osobní údaje získané v rámci výběrového řízení uchováváme po dobu daného výběrového řízení. V případě, že bychom si chtěli Váš životopis a další osobní údaje ponechat po delší dobu (například z důvodu oslovení s nabídkou jiné pracovní pozice), vždy Vás požádáme o souhlas, na základě kterého budeme osobní údaje zpracovávat do jeho odvolání, jinak maximálně 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.

Pokud však Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u nás uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste nám udělili Váš souhlas s takovým zpracováním, tj. zpravidla po dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

 

F)   INFORMACE O PŘIJATÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH

1)    Obecná technickoorganizační opatření

Společnost Kärcher provedla celou řadu bezpečnostních opatření, aby v přiměřeném rozsahu a adekvátně chránila informace vztahujících se k osobním údajům.
Všechny údaje uložené u společnosti Kärcher jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními, stejně jako opatřeními procesními, která omezují přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Internetové stránky společnosti Kärcher se nacházejí za softwarovým firewallem, aby se zabránilo přístupu z jiných sítí, které jsou připojeny k internetu. Kromě toho přístup k informacím vztahujícím se k osobním údajům dostávají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění svých speciálních úkolů. Tito pracovníci jsou ohledně bezpečnosti a praxe při ochraně údajů vyškoleni a nakládají s Vašimi údaji důvěrně.

2)    Bezpečný přenos dat

Přenos Vašich osobních údajů v rámci procesu objednávky v internetovém obchodu probíhá kódovaně za použití technologie Industrie-Standard Secure-Socket-Layer (protokol SSL verze 3).

3)    Informace o kreditní kartě

Informace o Vaší kreditní kartě, které můžete v rámci procesu objednávání zadávat, nejsou ve společnosti Kärcher ukládány, ale získává je prostřednictvím zabezpečeného přenosu (hypertext transfer protocol secure „https“) kódované přímo poskytovatel platebních služeb.

4)    Hesla

Přístup k Vašemu zákaznickému účtu je chráněn heslem. Vaše heslo pro přístup na naše internetové stránky neposkytujte nikdy třetím osobám a také ho pravidelně obměňujte. Chcete-li opustit svůj zákaznický účet v internetovém obchodu, odhlaste se a zavřete svůj prohlížeč, aby se zabránilo získání neoprávněného přístupu nepovolaným osobám.

 

G)   PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

-          Právo na přístup – můžete naši společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Naše společnost Vám poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii nesmějí však být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

-          Právo na opravu – můžete naši společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme;

-          Právo na výmaz - můžete naši společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.    odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c.     vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

d.    Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e.    Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na naši společnost jakožto správce vztahuje;

f.      Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

-          Právo na omezení zpracování - můžete naši společnost požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.    popřel/-a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby naše společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b.    zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

c.     naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.    vznesl/-a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

-          Právo na přenositelnost údajů – pokud naše společnost zpracovává Vaše údaje na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste naší společnosti poskytl/-a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;

-          Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat (více informací naleznete v kapitole Udělení a ODVOLÁNÍ souhlasu);

-          Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u naší společnosti prováděného na základě oprávněného zájmu naší společnosti a/nebo pro účely přímého marketingu (více informací naleznete v kapitole NÁmitka proti přímému marketingu);

-          Právo být informován - máte právo být naší společností informován/-a v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás;

-          Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování - máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká;

-          Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na naši společnost obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@karcher.cz nebo písemně na adrese Kärcher spol. s r. o., Modletice 193, PSČ 251 01.

 

H)   Udělení a ODVOLÁNÍ souhlasu

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže:

-          nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 Nařízení a chcete od nás dostávat náš newsletter či naše obchodní sdělení; či jestliže

-          přejete si u nás zřídit zákaznický účet; či jestliže

-          přejete si zúčastnit se námi organizované výherní hry; či jestliže

-          přejete si být osloven v souvislosti s průzkumem trhu; či jestliže

-          přejete si vystavit klubovou kartu KÄRCHER CENTER; či jestliže

-          budeme chtít pořídit a uveřejnit Vaši fotografii za účelem propagace našeho výrobku či námi organizované akce; či jestliže

-          budeme si chtít uchovat některé Vaše údaje, které jste nám sdělili v souvislosti s výběrovým řízením, z důvodu oslovení s nabídkou jiné pracovní pozice.

Udělení souhlasu je vždy zcela dobrovolné a není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby společnosti Kärcher.

Pokud změníte názor a nebudete si již přát, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to níže uvedeným způsobem:

1.    v případě souhlasu uděleného v souvislosti s průzkumem trhu - souhlas můžete odvolat:

a)    písemným vyjádřením zaslaným na e-mailovou adresu kaercher.marketresearch@de.kaercher.com;

2.    v případě souhlasu se zasíláním newsletteru či jiných obchodních sdělení - souhlas můžete odvolat:

a)    kliknutím na odkaz „Newsletter odhlásit“ uvedený ve spodní části doručeného obchodního sdělení; či

b)    písemným vyjádřením zaslaným poštou na adresu Kärcher spol. s r. o., Modletice 193, PSČ 251 01; či

c)    odesláním vyplněného formuláře dostupném na www.karcher.cz/odhlaseni.

3.    v ostatních případech – souhlas můžete odvolat:

a)    písemným vyjádřením zaslaným poštou na adresu Kärcher spol. s r. o., Modletice 193, PSČ 251 01; či

b)    odesláním vyplněného formuláře dostupném na www.karcher.cz/odhlaseni.

 

I)   NÁMITKA PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu (včetně profilování), které je prováděno bez Vašeho souhlasu, máte právo vznést vůči společnosti Kärcher kdykoliv bezplatně námitku, a to:

a)    písemným sdělením zaslaným e-mailem na e-mailovou adresu marketing@karcher.cz; či

b)    písemně na adresu Kärcher spol. s r. o., Modletice 193, PSČ 251 01.

 

J)   UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES SOUBORŮ A IP ADRES

Soubory tzv. cookies jsou malé textové datové soubory, které si Váš internetový prohlížeč trvale ukládá a prostřednictvím kterých se na Váš pevný disk ukládají údaje s uživatelskými informacemi (navštívené internetové stránky, počet návštěv, časy návštěv, čas strávený na jednotlivých stránkách atd.), tedy uživatelské profily. Internetové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru při jejich opětovné návštěvě. Tyto uživatelské profily jsou pak dále anonymně a technickou (statistickou) metodou vyhodnoceny, aby později při nahrávání internetové reklamy (např. bannerů) na jiných internetových stránkách umožnily výběr vztahující se k zájmům příslušného uživatele. V žádném případě zde nedochází k ukládání osobních údajů, jako je např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa

Internetové stránky společnosti Kärcher ukládají v souladu s právními předpisy cookies do zařízení svých návštěvníků, a to za účelem tvorby a zajištění provozu internetových stránek společnosti Kärcher, personalizace reklamy (tzv. behavioural targeting), průzkumu trhu a statistických analýz.

Používáním internetových stránek společnosti Kärcher tedy souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Většina internetových prohlížečů má povoleno přijímání souborů cookies z výchozího nastavení. Již uložené cookies můžete ze svého počítače (či jakéhokoliv jiného zařízení) kdykoliv smazat. Použití cookies pak můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svých internetových prohlížečů, potřebné návody naleznete zde:

− www.microsoft.com pro prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge;

− support.google.com pro prohlížeč Google Chrome;

− support.mozilla.org pro prohlížeč Mozilla Firefox;

− help.opera.com pro prohlížeč Opera;

− support.apple.com pro prohlížeč Safari.

Upozorňujeme Vás však, že pokud deaktivujete instalaci cookies, nebude možné všechny internetové stránky společnosti Kärcher kompletně a/nebo správně zobrazit.

Internetové stránky společnosti Kärcher používají nejen vlastní cookies, ale i cookies třetích stran, konkrétně:

1)    retargetingové cookies:

-      služby od společnosti Crimtan využívají informace získané na internetových stránkách Kärcher společnosti Kärcher spol. s.r.o. pro analytiku a marketingové cílení. Bližší informace o ochraně údajů ze strany společnosti: https://crimtan.com/, dále na odkazech: https://crimtan.com/consent-choices/, https://crimtan.com/privacy/, https://crimtan.com/cookie-info/, https://crimtan.com/cookie-opt-out/

-        služby Google Remarketing Code, Sklik Retargeting kód a Facebook Pixel. Prostřednictvím cookies využívaných těmito službami jsou získávány informace o prohlížení, užívání a interakcích uživatelů na internetových stránkách. Služby Google Remarketing Code a Facebook Pixel mohou sbírat i informace, které identifikují prohlížeč a zařízení, se kterými jste dříve komunikovali. Informace, které se shromažďují např. přes služby Google, mohou tedy obsahovat i typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče a použitý operační systém, adresu internetového protokolu (IP adresu), jednoznačné identifikátory dostupné na zařízení uživatele, způsob připojení (kabelové nebo Wi-Fi), region, ve kterém se zařízení nachází, síť, ke které je zařízení připojeno, zeměpisnou délku / šířku (mobilního) zařízení, mobilního operátora (je-li k dispozici), stránky a stránku, z které jste přišli a kterou poté navštívili, data o reklamě a informacích k internetovým stránkám a stránce sledované uživatelem. Služby Google Remarketing Code, Sklik Retargeting kód a Facebook Pixel však nesbírají uživatelská jména, poštovní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy ani jiné osobně identifikovatelné informace. Tyto služby získané údaje užívají k personalizaci Vám zobrazované reklamy.

2)    analytické cookies:

-        např. služba Adobe Analytics od společnosti Adobe System Software Ireland Limited (dále též „Adobe“). Adobe Analytics umožňuje analýzu Vámi užívaných internetových stránek. Pokud se informace vytvořené souborem cookie o používání internetových stránek postoupí na server Adobe, je pak nastavením zajištěno, že IP adresa je před geolokací anonymizována a před uložením nahrazena vygenerovanou IP adresou. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek použije Adobe tyto informace k vyhodnocení užívání internetových stránek uživateli, k sestavování reportů o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb vůči provozovateli internetových stránek spojených s užíváním internetových stránek a internetu. Adresa IP zaslaná Vaším prohlížečem jako součást aplikace Adobe Analytics nebude sloučena společností Adobe s žádnými dalšími údaji. Ukládání cookies můžete zabránit výše popsaným způsobem (tj. příslušným nastavením Vašeho prohlížeče), ale dále např. i instalací pluginu do Vašeho prohlížeče zde: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.