Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kärcher spol. s r. o.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Kärcher spol. s r.o., IČ 485 35 761, se sídlem Modletice č.p. 141, 251 01, Prům. zóna D1, Exit 10 směr Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19015 (dále jen „Správce“), informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých marketingových služeb nakládá s osobními údaji svých zákazníků popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“), kteří vyslovili s tímto nakládáním s osobními údaji souhlas.

 

Veškeré postupy Správce se řídí platnými právními předpisy ČR, především tedy zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které sjednocuje ochranu osobních údajů v rámci Evropské unie. Níže uvedené informace reflektují také tuto nově účinnou právní úpravu.

 

Jaké informace/ osobní údaje jsou pro marketinkové účely Správcem zpracovávány?
Osobní údaje, které budou na základě uděleného souhlasu Správcem zpracovávány zahrnují jméno, příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailovou adresu, telefonní číslo), IP adresu, informace o využívání produktů a služeb, informace ze žádostí o produkty a služby, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi subjektem údajů a Správcem, informace získané z internetového prohlížeče, který je subjektem údajů používán, a údaje, které budou zpracovávány z důvodů plnění smlouvy, nebo z důvodů zákonné povinnosti Správce či za účelem oprávněných zájmů Správce.

 

Pro jaké účely je tento souhlas udělen?
Výše uvedené osobní údaje jsou poskytnuty Správci k marketingovým a remarketingovým účelům, které jsou naplňovány prostřednictvím nabídky produktů a služeb Správce, a to i prostřednictvím elektronických kanálů v on-line prostředí, dále reklamním, propagačním a marketingovým zpracováním, analyzováním a profilováním, a to i automatickými prostředky s cílem přizpůsobit nabídku potřebám zákazníků, zasíláním newsletterů (např. zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky) a zkvalitněním poskytovaných služeb. Zároveň v tomto ohledu dochází také k ukládání cookies do zařízení subjektu údajů.

 

Jakými způsoby jsou osobní údaje zpracovávány?
Zpracování osobních údajů probíhá v informačních systémech Správce, a to jak manuálním, tak automatizovaným způsobem. Toto zpracování osobních údajů probíhá především vybranými zaměstnanci Správce či třetími osobami, které jsou uvedeny v daném souhlasu.

 

Z jakých zdrojů Správce osobní údaje získává?
Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektů nebo z veřejných zdrojů (např. informace ze sociálních sítí, které jsou přímo samotnými subjekty zveřejněny).

 

Komu jsou osobní údaje Správcem předávány?
Osobní údaje zpracovávané za účelem nabízení produktů a služeb mohou být předávány jiným správcům pouze v souvislosti s plněním zákonných povinností Správce (především předávání orgánům státní správy). Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé (třetí strany). Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které Správce využívá pro zpracování osobních údajů pro marketingové účely, patří:

 

-     a) VIVmail.cz (e-mailingová technologie Targito)

-     b) MarketUP s.r.o. (online marketing)

 

a další zpracovatelé z oblasti e-mail a online marketingu.

 

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?
Udělený souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Správce, nebo do doby, dokud nebude subjektem odvolán. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu Správce.

 

Jak je možno udělený souhlas odvolat?
Souhlas je dobrovolný a je možné odmítnout jeho udělení nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na případný smluvní vztah subjektu a Správce a na využívání produktů a služeb Správce, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas může být odvolán formou písemné informace na adrese Správce. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu Správce. V případě, že ze strany subjektu dojde k odvolání souhlasu, bude mít Správce za to, že nadále není oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu k marketingovým účelům, a i jakékoli další, dříve udělené marketingové souhlasy, budou ze strany Správce považovány za odvolané. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou veškeré osobní údaje subjektu vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů souhlas subjektu.

 

Jaká zákonná práva má subjekt při zpracování osobních údajů?
Každý subjekt údajů v souvislosti s uděleným marketingovým souhlasem bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že jej může bezplatně kdykoliv odvolat. Subjekt údajů má dále právo požádat Správce o poskytnutí informací týkajících se:

  • osobních údajů, které Správce o subjektu údajů v souvislosti s poskytnutým souhlasem zpracovává,
  • účelu a povahy zpracování osobních údajů,
  • příjemců osobních údajů,
  • dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou-li získávány přímo od subjektu údajů,
  • doby uložení osobních údajů.

 

Dále má subjekt údajů právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Pokud by subjekt údajů zjistil nebo se domníval, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Správci vysvětlení, případně požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý závadný stav. S tímto souvisí také právo subjektu údajů žádat o opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Od 25. 5. 2018 má subjekt údajů dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, nebo právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 4.4.2018.