Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Všeobecné obchodní podmínky

pro internetový obchod Kärcher

Zákaznický servis

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Kärcher


Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Kärcher spol. s.r.o. platné od 1.2.2016
IČ: 485 35 761, se sídlem: Modletice 141, PSČ 251 01 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19015

Čl. I.
Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (dále jen „Kärcher e–shop“) pro zákazníky společnosti K Ä R CH E R spol. s r.o. (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze závazkových právních vztahů mezi společností K Ä R CH E R spol. s r.o. jako dodavatelem výrobků Kärcher (dále jen „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“), (prodávající a kupující budou dále označováni společně jako „smluvní strany“). Předmětem závazkových právních vztahů je koupě a prodej zboží prezentovaného na internetové stránce elektronického obchodu společnosti K Ä R CH E R spol. s r.o. a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé především při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), dále pak reklamace zboží, záruční a pozáruční servis zboží a jiné činnosti s tím související.

1.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost K Ä R CH E R spol. s r.o. se sídlem Modletice 141, PSČ 251 01, IČ: 485 35 761, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19015. Prodávající je oficiálním obchodním partnerem společnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kontaktní údaje jsou: poštovní adresa pro doručování prodávajícímu - Modletice 141, PSČ 251 01, email: info@karcher.cz a tel. číslo: +420/323 606 014.

1.3 Kupujícím je pro účely těchto VOP fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti K Ä R CH E R spol. s r.o., „Kärcher internetový obchod“ zejména pro osobní potřebu a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též „spotřebitel“). Internetový obchod je určen jen pro subjekty nakupující na území České republiky. Tyto VOP se tedy vztahují pouze na vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel. V případě, kdy je kupujícím podnikatel, či v případě, kdy kupující při objednání zboží uvede ve formuláři i své IČ a/nebo DIČ, nebo vloží-li kupující spotřebitel zboží do vlastního obchodního majetku nebo do obchodního majetku jiného podnikatele anebo užije-li kupující, dá-li svolení k užití či jinak dovolí užití zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci podnikatelské činnosti jiného podnikatele, nepoužijí se na závazkový vztah s prodávajícím tyto VOP, ale platí mezi ním a prodávajícím Všeobecné prodejní, dodací, záruční a montážní podmínky KÄRCHER spol. s r.o. pro podnikatele.

1.4 Zbožím či věcí pro účely VOP jsou veškeré výrobky a jejich příslušenství, které prodávající - společnost
KÄRCHER spol. s r.o. nabízí a prodává přes svůj internetový obchod.
Jsou to například:
• Přístroje pro domácí spotřebitele Home & Garden
- domácí spotřebiče Outdoor (čistění a ošetřování v domě a na zahradě), jedná se především o: vysokotlaké čističe, čističe ploch, čističe zahrady, zametací stroje, vysavače na mokré a suché vysávání, zachytávače prachu z vrtání, příslušenství vysokotlakých čističů, příslušenství vysavačů na mokré a suché vysávání apod.
- domácí spotřebiče Indoor (domácí čisticí spotřebiče), jedná se především o: vysavače, vysavače s vodními filtry, čistící roboty, elektrické metly, leštičky na pevné podlahy s odsáváním, vysavače na čištění koberců mokrým způsobem, vysavače na mokré a suché vysávání a příslušenství k nim určené, lapače prachu při vrtání, parní čističe a příslušenství k nim určené, žehlicí stanice, čističe oken apod.
- čerpadlové systémy a zavlažování pro dům a zahradu, jedná se především o: postřikovače a pistole, násuvné hadicové systémy, zavlažovače, hadicové vozíky a bubny, hadice a hadicové sady, zavlažovací hodiny a automaty, odvodňovací čerpadla, kalová ponorná čerpadla, ponorná čerpadla na čistou vodu, příslušenství pro ponorná čerpadla, zavlažovací čerpadla a příslušenství k nim, zahradní čerpadla, sudová čerpadla, ponorná tlaková čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny, příslušenství pro zásobování domácnosti vodou apod.

1.5 Prodávající umožňuje každému zákazníkovi seznámit se se zněním těchto VOP, a to jejich zveřejněním na oficiálních internetových stránkách společnosti K Ä R CH E R spol. s r.o., v sídle společnosti, anebo v jednotlivých prodejnách.

1.6 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, mají taková ustanovení kupní smlouvy přednost před VOP.

1.7 Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.karcher.cz, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého uvedeného zboží. Dostupnost zboží si může kupující ověřit u prodávajícího na e – mailové adrese info@karcher.cz.

1.8 Stručný popis zboží je uveden na internetové stránce prodávajícího, bližší údaje týkající se zboží budou kupujícímu poskytnuty na vyžádání. Bližší informace o zboží jsou též zasílány společně se zbožím, kdy je vždy přiložen i návod k obsluze (použití) zboží v českém jazyce.


Čl. II
Uzavření kupní smlouvy

2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách internetového obchodu „Kärcher internetový obchod“.

2.2 Kupující si zboží objednává kliknutím na tlačítko s názvem „nákupní košík“. Dalším krokem při objednávání je přihlášení se registrovaného kupujícího zadáním jeho emailové adresy a hesla. V případě, že kupující není v systému internetového obchodu Kärcher zaregistrovaný, bude mu umožněno vytvořit si nový zákaznický účet. Kupující je oprávněn objednat zboží i bez předchozího vytvoření zákaznického účtu.

2.3. Po zadání fakturační a doručovací adresy si kupující zvolí způsob platby za zboží v souladu s bodem 4.2 VOP a způsob zasílání zboží v souladu s bodem 5.2 VOP. Předtím, než kupující definitivně potvrdí svoji objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Krok zpět“, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků v rámci zadávání objednávky. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „Dále“ závazně potvrdí objednání zvoleného zboží.

2.4. Závazné potvrzení objednávky zboží ze strany kupujícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky ve formě e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zadal kupující při objednávání zboží, ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezena kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou její nedílnou součástí. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.

2.5. Tato kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Informace o závazné objednávce kupujícího a fakturační údaje jsou prodávajícím archivovány za účelem řádného splnění smlouvy v elektronické formě po dobu 5 let s tím, že v případě zájmu kupujícího k nim může být prodávajícím umožněn přístup

2.6 Na e-mailovou adresu kupujícího bude kupujícímu zároveň s potvrzením objednávky doručena i kupní smlouva a tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.7 V případě, že se objednané zboží nachází ve skladu prodávajícího, odeslání zboží se uskuteční do tří pracovních dnů ode dne závazného uzavření smlouvy.

2.8 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, prodávající je povinen vyřídit objednávku kupujícího do 30-ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. Vyřízením objednávky se rozumí dodání zboží řádně a včas v souladu s bodem 5.8 VOP.

2.9 S objednávkou zboží kupující zároveň prohlašuje, že byl seznámen se zněním těchto VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, má možnost se s nimi podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení o souhlasu se zněním těchto VOP spotřebitelem probíhá kliknutím na políčko označujícím seznámení se a souhlas se zněním těchto VOP spotřebitelem před samotným odesláním objednávky zboží.

2.10 Uzavřením kupní smlouvy strany učinily úplnou dohodu jen ve vztahu k předmětu koupě. Jakákoli jiná ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu kupní smlouvy pozbývají uzavřením kupní smlouvy platnost.

2.11. Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.


Čl. III
Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Prodávající má právo, aby mu kupující zaplatil řádně a včas kupní cenu za dodané zboží.

3.2 Prodávající má právo stornovat objednávku kupujícího, pokud z důvodu vyprodání zboží, nedostupnosti zboží nebo zásadní změny ceny zboží, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP resp. na základě osobní dohody s kupujícím o ceně, která je uvedená na stránkách internetového obchodu, ledaže by se s kupujícím dohodl na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informovaný prodávajícím telefonicky anebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny anebo její části mu budou prodávajícím vráceny finanční prostředky ve lhůtě 14-ti dnů ode dne informování o stornování objednávky na jím určený účet, pokud se s prodávajícím písemně nedohodne jinak.

3.3 Prodávající je povinen dodat zboží na základě objednávky kupujícího v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho anebo vypravit na přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu a zabezpečit, aby dodané zboží odpovídalo platným právním předpisům České republiky.

3.4 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nejpozději společně se zbožím v písemné anebo elektronické podobě všechny doklady potřebné pro převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad),

3.5 V případě, že nastane situace uvedená v bodě 3.2 VOP, anebo i v jiných případech, se mohou smluvní strany dohodnout na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

3.6 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami vyplývajících ze závazného potvrzení objednávky.

3.7 Kupující je povinen převzít zakoupené anebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů vynaložených na doručení zboží, potvrdit v dodacím listě převzetí zboží podpisem svým anebo jím pověřené osoby.

Čl. IV
Cena, vedlejší poplatky

4.1 Všechny ceny zboží vycházejí z katalogového ceníku prodávajícího, aktuálně vydaného a zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího (www.karcher.cz), které jsou platné k datu objednávky, a pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené v české měně (tzn. Kč) včetně zahrnuté příslušné sazby DPH v souladu s platnou právní úpravou a včetně poplatku za recyklaci a jsou pro kupujícího konečné.

4.2 Dodání zboží je podmíněno zaplacením kupní ceny zboží. Kupující je povinný zaplatit kupní cenu zboží v plném rozsahu, platbou na dobírku. V případě platby na dobírku je kupující povinen zaplatit v hotovosti kupní cenu dodaného zboží vč. nákladů na dopravu (přepravné, doběrečné), a to při převzetí zboží. Vlastnictví k prodávané věci přejde na kupujícího až okamžikem zaplacení plné výše kupní ceny.

4.3 Kupující obdrží ke každé zásilce fakturu v tištěné podobě.

Čl.V
Dodací podmínky

5.1 Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím dobírky (pouze do 30 kg). V případě, že jednotlivé zboží či objednávka jako celek převyšují tento váhový limit (dále jen „nadměrné zboží“), sdělí tuto skutečnost prodávající kupujícímu před dodáním zboží, a to za účelem dohodnutí individuálního způsobu dopravy a přepravního poplatku. V případě, že kupující nebude se způsobem dopravy či přepravním poplatkem souhlasit, má právo do lhůty 24 hodin od sdělení ceny odstoupit od smlouvy. Po dobu běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, není prodávající v prodlení s dodáním nadměrného zboží.

5.2 V případě dodání zboží jehož celková hodnota nepřevyšuje 5.000,00 Kč zásilkovou službou bude prodávající účtovat kupujícímu navíc přepravní poplatek ve výši 99,00 Kč včetně DPH a doběrečné ve výši 49,00 Kč včetně DPH.

5.3 V případě dodání objednaného zboží na dobírku v celkové hodnotě, která převyšuje sumu 5.000,00 Kč včetně DPH není účtován přepravní poplatek, je účtováno pouze doběrečné ve výši 49,00 Kč vč. DPH.

5.4 Dodací lhůty a termíny uvedené v objednávce (pokud nejsou smluvními stranami výslovně v objednávce dohodnuté jako fixní) se můžou po dohodě s kupujícím měnit, a to podle rozsahu a povahy dodávky (druh, počet anebo provedení doručeného zboží). Prodávající vyvíjí maximální úsilí, aby v objednávce uvedené dodací lhůty a termíny byly dodrženy.

5.5 Pokud se smluvní strany na dodací lhůtě výslovně nedohodly jinak, platí dodací lhůta a termíny uvedené v čl. 2.7 a 2.8 těchto VOP.

5.6 V případě, že prodávající dodává kupujícímu zboží prostřednictvím zásilkové služby a není možné dopředu určit přesnou hodinu dodání, je v zájmu kupujícího vhodné jako adresu doručení označit v objednávce místo zaměstnání, případně i osobu pověřenou kupujícím k převzetí zboží.

5.7 Za dodání zboží řádně a včas se považuje:
a) převzetí zboží kupujícím
b) umožnění kupujícímu převzít zboží v místě jím určeném k dodání zboží.

5.8 Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího s opožděným dodáním zboží se považuje: vyšší moc, provozní poruchy, překročení dodacích lhůt subdodavateli, výpadek surovin, energie anebo pracovní síly, stávky, výluky z práce, problémy v sektoru dopravy, dopravní poruchy, veřejné nařízení jako i všechny podobné anebo zákonem předpokládané okolnosti – v těchto případech prodávající dodá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po odpadnutí uvedené překážky.

5.9 V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí, že objednané zboží se přestalo vyrábět, anebo výroba byla z jakéhokoliv důvodu zrušená, dodá po dohodě s kupujícím, tomuto namísto objednaného zboží, zboží v době dodání vyráběné, a to se stejnými, příp. porovnatelnými parametry, určené pro dohodnutý účel a za cenu stanovenou v objednávce.

Čl.VI
Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží, anebo když tak neučiní včas, tak v čase, kdy mu byl prodávající připraven doručit zboží řádně a včas, resp. umožnil kupujícímu se zbožím nakládat v místě určeném k dodání zboží, a kupující zboží nepřevezme.

Čl. VII
Osobní údaje a jejich ochrana

7.1 Nabídka zboží prodávajícího je zveřejněná na internetové stránce www.karcher.cz. Všechny údaje zveřejněné na uvedené stránce jsou kupujícímu dostupné bez registrace osobních údajů.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen oznámit prodávajícímu pravdivé informace ohledně osobních údajů, nejméně však jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Prodávající neodpovídá za škody a nepříznivé následky způsobené kupujícímu porušením povinnosti podle tohoto bodu VOP.

7.3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, přinejmenším ty, které jsou výše uvedené a/nebo ty, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat písemnou formou doručenou prodávajícímu. Správce osobních údajů/prodávající poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

7.4 Prodávající prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů kupujícího budou uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost K Ä R C H E R spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, kdy veškeré údaje získané od kupujícího užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

7.5 Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

7.6 Prodávající prohlašuje, že v souladu s ustanoveními ZOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby kupujícího, aby zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

7.7 Prodávající na svých stránkách používá cookies. Některé z cookies, které používá, jsou nezbytné proto, aby mohly jeho stránky řádně fungovat. Spotřebitel má právo odstranit či blokovat všechny soubory cookies z webových stránek prodávajícího, avšak stránky pak nebudou správně funkční. Více informací je k dispozici na stránkách prodávajícího či telefonicky. V případě souhlasu s užitím cookies při nákupu zboží zaklikne spotřebitel políčko „pokračovat“, čímž cookies akceptuje.

7.8. Prodávající využívá služeb zbožového portálu Heureka.cz. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Čl. VIII
Reklamační podmínky

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména tedy prodávající kupujícímu odpovídá, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a reklamu, že se hodí k účelu který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzoru nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzoru či předlohy, že věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá právním předpisům.

8.2. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 2113 NOZ a násl. a § 2161 a násl. NOZ. Projeví-li se vada zboží do šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.

8. 3. Prodávající přebírá ve smyslu ustanovení § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „NOZ“) záruku za jakost dodaného zboží, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu jím určenou způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Vadu zboží je kupující povinen bez zbytečného dokladu poté, co ji zjistil, vytknout (reklamovat) u prodávajícího podle platných reklamačních podmínek. Reklamační podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje-li se na ně záruka a bylo-li koupeno přes internetový obchod prodávajícího.

8.4 Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání věci kupujícímu či ode dne dojití zboží do místa určení, bylo-li zboží dle smlouvy kupujícímu odesláno. V případě, že je potřebné uvést zakoupené zboží do provozu a tuto činnost vykonává prodávající nebo prodávajícím pověřená osoba, záruční doba začíná plynout ode dne uvedení zboží do provozu. Na dodané (vyměněné) náhradní díly v rámci opravy a na pohonné akumulátory u všech druhů zboží poskytuje prodávající záruční dobu v délce 6 měsíců a na provedené práce v délce 3 měsíce. Pohonné akumulátory (baterie) u všech druhů zboží mají životnost 6 měsíců.

8.5 Záruční doba uvedená v bodě 8.4 těchto VOP se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující zboží v záruční době používat, z důvodu prováděné opravy prodávajícím v záruční době. Dojde-li k výměně zboží či jeho části za nové, nepočne k tomuto novému zboží či jeho části běžet nová záruční doba dle čl. 8.4. těchto VOP.

8.6 Kupující je povinen vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží, už v době jeho převzetí.

8.7. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit písemně, anebo osobně v pobočkách společnosti K Ä R CH E R spol. s r.o. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijatých reklamacích, o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Řádně a včas uplatněnou reklamaci vyřídí prodávající v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.8 Záruční opravy je oprávněný vykonávat výhradně prodávající anebo jeho autorizovaný smluvní servis, uvedený na internetových stránkách www.karcher.cz.

8.9 Kupující je povinen vytknout (reklamovat) vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby , jinak kupujícímu právo na uplatnění vad zboží zaniká.

8.10 V případě, pokud kupující svévolně vykoná, anebo nechá vykonat jakýkoliv zásah do zboží, prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené takovýmto neodborným zásahem a kupující ztrácí záruku za jakost. Stejně tak kupující ztrácí záruku za jakost, pokud bylo svévolně či neodborně zasahováno do mechanických, elektronických, softwarových či elektrických zapojení zboží.

8.11. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 8.1. těchto VOP může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to však není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy i odstoupit.

8.13. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.14. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy výslovně upozorněn.

8.15. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, a to zejména těmito způsoby:
a. používáním zboží za podmínek, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
b. neodborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním předepsané péče o zboží,
c. poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci-zejména v návodu k použití, všeobecnými zásadami, technickými normami anebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
d. poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
e. poškozením zboží náhodnou zkázou,
f. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
g. neodborným a neoprávněným zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou.

8.16. Nárok na uplatnění vad kupujícího u prodávajícího zaniká také uplynutím záruční doby uvedené v bodě 8.4. těchto VOP.

Čl. IX
Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

9.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a vyzkoušet obvyklým způsobem. Při této činnosti je povinen nakládat se zbožím tak, jak je to nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Za vyzkoušení zboží se nepovažuje jeho mezitímní běžné používání kupujícím a následné vrácení prodávajícímu.

9.3 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil svoje informační povinnosti podle ustanovení § 9 a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

9.4 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů a doručit jej prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, především číslo účtu a/anebo poštovní adresu a případně důvod odstoupení od smlouvy. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen na vlastní náklady doručit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím (doporučuje se i včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod., a to ve formě doporučené zásilky). To znamená, že kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží zcela nebo zčásti poškozeno, znečištěno nebo není vráceno v kompletním stavu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci (náhradu škody) za snížení hodnoty vraceného zboží, resp. za náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započíst svůj nárok z této kompenzace na vracenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat.. Prodávající pak vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

9.5. Při odstoupení od smlouvy může kupující využít též formulář odstoupení od smlouvy zveřejněný pro tyto účely na internetových stránkách prodávajícího. Po obdržení takového odstoupení od smlouvy od kupujícího potvrdí v souladu s ustanovením § 1830 NOZ prodávající kupujícímu jeho přijetí.

9.6. Prodávající není v prodlení s vracením kupní ceny, pokud kupující prodávajícímu nevrátí zakoupené zboží spolu s doručením odstoupení od smlouvy. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen zaslat či předat zakoupené zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Do doby vrácení zboží prodávajícímu nese nebezpečí škody na zboží kupující. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s navracením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že prodávajícímu vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy náklady s vracením zboží kupujícím, je oprávněn si je započíst na vracenou kupní cenu.

9.7. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité, nachází se v nepoškozeném pokud možno původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající ve smyslu § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu) už zaplacenou kupní cenu za zboží uvedené v závazném akceptování objednávky anebo její část včetně nákladů na dodání zboží, poníženou o případnou náhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle čl. 9.6 VOP

9.8. Kupující není oprávněn odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 NOZ.

Čl. X
Alternativní (mimosoudní) řešení spotřebitelských sporů a platforma pro řešení sporů on-line

10.1. Kupující, jako spotřebitel, má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností kupujícího, jakož i subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).
10.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh kupujícího a musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu (kupující i prodávající) sama.
10.3. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (dále jen „nařízení“) prodávající kupujícího informuje, že byla zřízena platforma pro řešení sporů on-line, na níž se kupující, v případě, že bude usilovat o mimosoudní řešení sporů, může obracet. Elektronický odkaz na tuto platformu je uveden na internetových stránkách prodávajícího.
Odkaz na Evropskou on-line platformu pro mimosoudní řešení sporů

Čl. XI
Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

• RETELA. skupina 1, 2, 6
• EKO-KOM a.s. zpětný odběr obalů
• ECOBAT s.r.o. zpětný odběr baterií a akumulátorů

Čl. XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Bez výslového písemného souhlasu druhé smluvní stany nelze pohledávku ze smlouvy postoupit, zastavit ani vůči ní činit zápočty.

12.2 Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito VOP se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a ostatní příslušné všeobecné právní předpisy platné a účinné v České republice.

12.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se stávají pro vztah smluvních stran závazné a nabývají účinnosti i vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky zboží kupujícím, kde kupující odsouhlasil seznámení se s jejich obsahem a souhlas s jejich použitím.

12.4 Kupující tedy zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl, že jsou mu známa všechna práva a povinnosti z nich vyplývající, rozumí jim a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.2.2016 .
Čl. 10.3. těchto VOP odkazující na platformu pro řešení sporů online nabývá platnosti dne 15.2.2016.