Cíle udržitelnosti 2025

Naším cílem je být v budoucnu CO₂ neutrální (s nulovými emisemi), recyklace surovin a snížení počtu plastových obalů. Udržitelnost je hluboce zakotvena v globálním dodavatelském řetězci. Pokud jde o sociální a společenské otázky, soustředíme se na zachování hodnot.

Cíle udržitelnosti 2025

Cíle pro rok 2025 v kostce

 

Šetrnost k životnímu prostředí a ochrana klimatu jsou základní součástí našich činností. Již několik let si neustále stanovujeme nové cíle, abychom systematicky zvyšovali efektivitu naší společnosti, šetřili zdroje a plnili svou roli společenského aktéra. S našimi cíli pro rok 2025 nyní činíme další krok směrem k budoucnosti.

Těmito cíli stanovenými do roku 2020 se také podílíme na plnění 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN). Tyto Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují globální standard pro priority a cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 na ekonomické, sociální a ekologické úrovni.

Pro nás jako společnost představují Cíle udržitelného rozvoje dobrý rámec, na kterém můžeme založit naše cíle udržitelného rozvoje. Díky naší hlavní činnosti tak můžeme hrát roli při překonávání globálně relevantních výzev. Naše cíle jsme spojili do tří iniciativ: "Nulové emise", "Snižovat, znovu používat, recyklovat" a "Sociální hrdina"

Nulové emise

 

Do roku 2025 sníží společnost Kärcher své skutečné emise v rozsahu 1 a 2 o 21 % ve srovnání se základním rokem 2020. Do roku 2030 se sníží o dalších 21 %, takže absolutní snížení bude činit 42 %: Šetříme energií a využíváme udržitelné zdroje energie, abychom snížili naši uhlíkovou stopu. Za tímto účelem se společnost Kärcher připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se k rychlému snižování emisí v celé společnosti v souladu s vědeckými poznatky o klimatu. Tato iniciativa vznikla ve spolupráci CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wildlife Fund (WWF) a je jedním ze závazků koalice We Mean Business.

Do roku 2025 zavede společnost Kärcher systém řízení emisí v rozsahu 3 a zprůhlední uhlíkovou stopu svých výrobků: V rámci naší účasti v SBTi jsme se zavázali rozšířit oblast působnosti našeho zaznamenávání emisí o činnosti před a po výrobě a vypracovat cíle pro jejich snížení - protože udržitelnost společnosti Kärcher přesahuje brány našich továren. Již nyní snižujeme emise v dopravní logistice neustálou optimalizací našich přepravních tras. Naše závody po celém světě již získávají 75 % objemu nákupu od regionálních dodavatelů, kteří se nacházejí méně než 1000 km od místa výroby.

 

Od roku 2021 jsou továrny Kärcher po celém světě bilančně neutrální z hlediska emisí CO₂: Tím se Kärcher stane vedoucí CO₂ neutrální společností na trhu s čisticími prostředky s CO₂ neutrální celosvětovou výrobou. Využíváme ekologickou energii a emise, kterým se nemůžeme vyhnout, kompenzujeme financováním projektů na ochranu klimatu. Mnoho našich továren je již vybaveno LED osvětlením a fotovoltaickými systémy. Náš největší závod v Číně vyrobí ročně 980 000 kWh energie na ploše 9 000 m². V Banbury ve Velké Británii se nám podařilo najednou nainstalovat necelých 1 000 solárních panelů, a tak pomocí solárního systému vyrobit 44 % roční spotřeby energie dceřiné společnosti. V naší centrále ve Winnendenu rovněž využíváme fotovoltaický systém a uzavíráme materiálový cyklus opětovným využitím jednorázových palet v systému vytápění budov.

Od roku 2021 jsou služební cesty v rámci Německa a z Německa do zahraničních destinací bilančně neutrální z hlediska emisí CO₂: Snižujeme počet služebních cest a emise skleníkových plynů, které jsou důsledkem služebních cest vlakem, autem a letadlem. Emise, kterým se nemůžeme vyhnout, kompenzujeme. Svou roli zde hrají formáty, jako jsou digitální konference, které se v naší společnosti stále více prosazují. Dále zvyšujeme počet elektromobilů v našem vozovém parku.

 

Nulové emise
Snížení podílu emisí

Redukovat, znovu použít, recyklovat

 

Do roku 2025 optimalizujeme udržitelnost všech obalů výrobků: Zlepšujeme stabilitu našich výrobků, abychom snížili používání plastových obalů na minimum nebo je zcela odstranili. Jednorázové obalové materiály z primárních plastů postupně nahrazujeme plasty z recyklovaných materiálů. Nahrazujeme také nerecyklovatelné obaly alternativními - například obalová vložka našeho čističe tvrdých podlah FC 7 je místo polystyrenu vyrobena z buničiny, což je druh papíru maché.

Do roku 2025 je cílem u vybraných spotřebitelských a profesionálních výrobků dosáhnout až 50% podílu recyklovaného plastu: Snižujeme a systematicky nahrazujeme množství primárního plastu v našich výrobcích. Při výrobě postřikovacích lan pro naše tlakové myčky jsme částečně přešli na recyklovaný plast a používáme nylon 66. Použitý recyklovaný materiál je získáván z tkaniny ve vrácených airbagu a z materiálu, který zbyl z jejich výrobního procesu. Náš vysavač T11/1 Classic HEPA Re!Plast pro suché vysávání obsahuje 60* % recyklovaného plastu. Tímto způsobem uzavíráme cyklus používáním recyklovaných materiálů.

*Všechny plastové díly, kromě příslušenství

Od roku 2020 podporujeme snižování a opětovné využívání oceánského plastu: Spolupracujeme s ekologickou organizací One Earth One Ocean (OEOO) na snižování znečištění způsobeného oceánským plastem. OEOO sleduje cíl zbavit světové vody plastového odpadu, třídit jej podle druhů a následně zpracovávat. Kromě toho se OEOO angažuje v oblastech čištění ropy, mikroplastů a také ve výzkumu, vzdělávání a dokumentaci na téma znečištění vod. Podporujeme projekty v oblasti čištění vody a oběhového hospodářství i technické inovace společnosti OEOO. Společně organizujeme celosvětovou akci Kärcher Cleanup Day, v rámci které se zaměstnanci podílejí na čištění regionálních vod.

Do roku 2025 chceme dosáhnout pilotní výroby s nulovým plastovým odpadem: Chceme snížit množství plastových obalových odpadů od místních dodavatelů na nulu, a tím z naší centrály vytvořit model pro další výrobní závody. Tento přístup již uplatňujeme u naší interní přepravy zboží. Například v německém Winnendenu se některé komponenty balí do krabic na více použití namísto do fólie pro přepravu, čímž se ročně ušetří 3 000 kg fólie.

Do roku 2025 bude udržitelnost nedílnou součástí nových obchodních modelů: Prověříme a zavedeme obchodní modely společnosti Kärcher, jako je sdílení, služby a recyklace. Zkoumáme nové přístupy k vývoji udržitelných výrobků s kuchyňským kompostérem Soilkind. Toto zařízení, vyvinuté přímo ve společnosti Kärcher, díky sofistikované technologii přemění kuchyňský odpad na kompost bohatý na živiny za pouhých 48 hodin. S našimi digitálními produkty můžeme díky čištění založenému na senzorech pomoci výrazně snížit materiálový odpad v sanitárních prostorách. Spolupracujeme také se start-upy, které například nabízejí sdílené stanice pro pronájem výrobků ve větších obytných komplexech.

Snižte, znovu použijte, recyklujte
Cíle udržitelnosti

Sociální hrdina

 

Do roku 2025 se naše sociální angažovanost zaměří na zachování hodnot: Jasně definovaná témata zajišťují, že všechny naše aktivity v oblasti sociálních závazků po celém světě mají společný cíl. Ve všech třech oblastech - dary a sponzorství, dlouhodobá spolupráce a angažovanost zaměstnanců - bereme svou roli sociálního hrdiny vážně, a proto se věnujeme zachování hodnot. Mohou to být kulturní hodnoty, jako je tomu v případě našeho kulturního sponzoringu, nebo rodinné hodnoty, jako je naše spolupráce s SOS dětskými vesničkami. Od zahájení spolupráce v roce 2011 podporuje společnost Kärcher SOS dětské vesničky ve 44 zemích.

Do roku 2025 zavedeme proaktivní systém řízení dodavatelských rizik pro udržitelnost: Budeme analyzovat a systematicky zlepšovat sociální a environmentální dopady našich přímých dodavatelů. Abychom toho dosáhli, zavedeme udržitelnost jako jeden z nejdůležitějších rozhodovacích faktorů při výběru nových dodavatelů a také při hodnocení stávajících dodavatelů. V rámci této strategie využíváme globální audity a rozsáhlý soubor dat, protože udržitelnost a včasné dodávky jdou u společnosti Kärcher ruku v ruce.

 

Společenská odpovědnost
Sociální odpovědnost

Oblasti, kterým se věnujeme v naší strategii udržitelnosti