Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Kärcher Internetový obchod

Home & Garden

Professional


Uzavření kupní smlouvy

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách internetového obchodu „Kärcher internetový obchod“.

Kupující si zboží objednává kliknutím na tlačítko s názvem „nákupní košík“. Dalším krokem při objednávání je přihlášení se registrovaného kupujícího zadáním jeho emailové adresy a hesla. V případě, že kupující není v systému internetového obchodu Kärcher zaregistrovaný, bude mu umožněno vytvořit si nový zákaznický účet. Kupující je oprávněn objednat zboží i bez předchozího vytvoření zákaznického účtu.

Po zadání fakturační a doručovací adresy si kupující zvolí způsob platby za zboží v souladu s bodem 4.2 VOP a způsob zasílání zboží v souladu s bodem 5.2 VOP. Předtím, než kupující definitivně potvrdí svoji objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Krok zpět“, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků v rámci zadávání objednávky. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „Dále“ závazně potvrdí objednání zvoleného zboží.

Závazné potvrzení objednávky zboží ze strany kupujícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky ve formě e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zadal kupující při objednávání zboží, ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezena kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou její nedílnou součástí. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího nebo na základě zákonných důvodů.

Tato kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Informace o závazné objednávce kupujícího a fakturační údaje jsou prodávajícím archivovány za účelem řádného splnění smlouvy v elektronické formě po dobu 5 let s tím, že v případě zájmu kupujícího k nim může být prodávajícím umožněn přístup

Na e-mailovou adresu kupujícího bude kupujícímu zároveň s potvrzením objednávky doručena i kupní smlouva a tyto všeobecné obchodní podmínky.

V případě, že se objednané zboží nachází ve skladu prodávajícího, odeslání zboží se uskuteční do tří pracovních dnů ode dne závazného uzavření smlouvy.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, prodávající je povinen vyřídit objednávku kupujícího do 30-ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. Vyřízením objednávky se rozumí dodání zboží řádně a včas v souladu s bodem 5.8 VOP.

S objednávkou zboží kupující zároveň prohlašuje, že byl seznámen se zněním těchto VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, má možnost se s nimi podrobně seznámit a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení o souhlasu se zněním těchto VOP spotřebitelem probíhá kliknutím na políčko označujícím seznámení se a souhlas se zněním těchto VOP spotřebitelem před samotným odesláním objednávky zboží.

Uzavřením kupní smlouvy strany učinily úplnou dohodu jen ve vztahu k předmětu koupě. Jakákoli jiná ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu kupní smlouvy pozbývají uzavřením kupní smlouvy platnost.

Kupující souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

Uzav?ení kupní smlouvy

Podmínky dodání

Dodávky zboží jsou možné výhradně v České republice a do 30kg.

Dodávka zboží je uskutečněna ze skladu Kärcher na zákazníkem udanou dodací adresu. Dodací lhůty jsou NEZÁVAZNĚ uvedeny na stránce detailního popisu produktu. V případě kompletní dodávky se dodací lhůta řídí dle položky s nejdelším termínem dodání.

Dodací lhůty a termíny uvedené v objednávce (pokud nejsou smluvními stranami výslovně v objednávce dohodnuté jako fixní) se můžou po dohodě s kupujícím měnit, a to podle rozsahu a povahy dodávky (druh, počet anebo provedení doručeného zboží). Prodávající vyvíjí maximální úsilí, aby v objednávce uvedené dodací lhůty a termíny byly dodrženy.

Pokud se smluvní strany na dodací lhůtě nedohodly, platí dodací lhůta a termíny přiměřené okolnostem.

V případě, že prodávající dodává kupujícímu zboží prostřednictvím zásilkové služby a není možné dopředu určit přesnou hodinu dodání, je v zájmu kupujícího vhodné jako adresu doručení označit v objednávce místo zaměstnání, případně i osobu pověřenou kupujícím k převzetí zboží.

Pokud se zásilkové službě nepodaří produkt úspěšně kupujícímu doručit na adresu uvedenou v objednávce (kde se v době doručení kupující nezdržoval), nechá zásilková služba oznámení o neúspěšném doručení, včetně telefonního kontaktu, za účelem možnosti dohodnutí dalšího možného termínu dodání zboží.

Za dodání zboží řádně a včas se považuje:
a) převzetí zboží kupujícím
b) umožnění kupujícímu převzít zboží v místě jím určeném k dodání zboží.

Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího s opožděným dodáním zboží se považuje: vyšší moc, provozní poruchy, překročení dodacích lhůt subdodavateli, výpadek surovin, energie anebo pracovní síly, stávky, výluky z práce, problémy v sektoru dopravy, dopravní poruchy, veřejné nařízení jako i všechny podobné anebo zákonem předpokládané okolnosti – v těchto případech prodávající dodá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po odpadnutí uvedené překážky.

V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí, že objednané zboží se přestalo vyrábět, anebo výroba byla z jakéhokoliv důvodu zrušená, dodá kupujícímu namísto objednaného zboží, zboží v době dodání vyráběné, a to se stejnými, příp. porovnatelnými parametry, určené pro dohodnutý účel a za cenu stanovenou v objednávce, přičemž bez zbytečného odkladu oznámí tuto skutečnost kupujícímu.

 

Dodávka-Kärcher-internetový obchod

Přepravní náklady

Veškeré ceny, které jsou uvedeny v internetovém obchodě obsahují zákonné DPH.

Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím dobírky (pouze do 30 kg). V případě, že jednotlivé zboží či objednávka jako celek převyšují tento váhový limit (dále jen „nadměrné zboží“), sdělí tuto skutečnost prodávající kupujícímu před dodáním zboží, a to za účelem dohodnutí individuálního způsobu dopravy a přepravního poplatku. V případě, že kupující nebude se způsobem dopravy či přepravním poplatkem souhlasit, má právo do lhůty 24 hodin od sdělení ceny odstoupit od smlouvy. Po dobu běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, není prodávající v prodlení s dodáním nadměrného zboží.

V případě dodání zboží jehož celková hodnota nepřevyšuje 5.000,- Kč zásilkovou službou bude prodávající účtovat kupujícímu navíc přepravní poplatek ve výši 99,- Kč včetně DPH a doběrečné ve výši 49,- Kč včetně DPH.

V případě dodání objednaného zboží na dobírku v celkové hodnotě, která převyšuje sumu 5.000,- Kč včetně DPH není účtován přepravní poplatek, je účtováno pouze doběrečné ve výši 49,- Kč vč. DPH.

Přepravní náklady-Kärcher-internetový obchod

Platební podmínky

Možnosti platby
V tomto internetovém obchodě můžete objednávat zboží pouze formou dobírky.


Cena, vedlejší poplatky
Všechny ceny zboží vycházejí z katalogového ceníku prodávajícího, aktuálně vydaného a zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího (www.karcher.cz), které jsou platné k datu objednávky, a pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené v české měně (tzn. Kč) včetně zahrnuté příslušné sazby DPH v souladu s platnou právní úpravou a včetně poplatku za recyklaci a jsou pro kupujícího konečné.

Dodání zboží je podmíněno zaplacením kupní ceny zboží. Kupující je povinný zaplatit kupní cenu zboží v plném rozsahu, platbou na dobírku. V případě platby na dobírku je kupující povinen zaplatit v hotovosti kupní cenu dodaného zboží vč. nákladů na dopravu (přepravné, doběrečné), a to při převzetí zboží. Vlastnictví k prodávané věci přejde na kupujícího až okamžikem zaplacení plné výše kupní ceny.

Kupující obdrží ke každé zásilce fakturu (daňový doklad) v tištěné podobě.


Dobírka
Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím dobírky (pouze do 30 kg). V případě, že jednotlivé zboží či objednávka jako celek převyšují tento váhový limit (dále jen „nadměrné zboží“), sdělí tuto skutečnost prodávající kupujícímu před dodáním zboží, a to za účelem dohodnutí individuálního způsobu dopravy a přepravního poplatku. V případě, že kupující nebude se způsobem dopravy či přepravním poplatkem souhlasit, má právo do lhůty 24 hodin od sdělení ceny odstoupit od smlouvy. Po dobu běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, není prodávající v prodlení s dodáním nadměrného zboží.

V případě dodání zboží jehož celková hodnota nepřevyšuje 5.000,- Kč zásilkovou službou bude prodávající účtovat kupujícímu navíc přepravní poplatek ve výši 99,- Kč včetně DPH a doběrečné ve výši 49,- Kč včetně DPH.

V případě dodání objednaného zboží na dobírku v celkové hodnotě, která převyšuje sumu 5.000,- Kč včetně DPH není účtován přepravní poplatek, je účtováno pouze doběrečné ve výši 49,- Kč vč. DPH.

Platební podmínky

Záruční a reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména tedy prodávající kupujícímu odpovídá, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a reklamu, že se hodí k účelu který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzoru nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzoru či předlohy, že věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá právním předpisům.

Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 2113 NOZ a násl. a § 2161 a násl. NOZ. Projeví-li se vada zboží do šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.

Prodávající přebírá ve smyslu ustanovení § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „NOZ“) záruku za jakost dodaného zboží, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu jím určenou způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Vadu zboží je kupující povinen bez zbytečného dokladu poté, co ji zjistil, vytknout (reklamovat) u prodávajícího podle platných reklamačních podmínek. Reklamační podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje-li se na ně záruka a bylo-li koupeno přes internetový obchod prodávajícího.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání věci kupujícímu či ode dne dojití zboží do místa určení, bylo-li zboží dle smlouvy kupujícímu odesláno. V případě, že je potřebné uvést zakoupené zboží do provozu a tuto činnost vykonává prodávající nebo prodávajícím pověřená osoba, záruční doba začíná plynout ode dne uvedení zboží do provozu. Na dodané (vyměněné) náhradní díly v rámci opravy a na pohonné akumulátory u všech druhů zboží poskytuje prodávající záruční dobu v délce 6 měsíců a na provedené práce v délce 3 měsíce. Pohonné akumulátory (baterie) u všech druhů zboží mají životnost 6 měsíců.
Záruční doba uvedená v bodě 8.4 VOP se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující zboží v záruční době používat, z důvodu prováděné opravy prodávajícím v záruční době. Dojde-li k výměně zboží či jeho části za nové, nepočne k tomuto novému zboží či jeho části běžet nová záruční doba dle čl. 8.4. těchto VOP.

Kupující je povinen vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží, už v době jeho převzetí.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit písemně, anebo osobně v pobočkách společnosti K Ä R CH E R spol. s r.o. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijatých reklamacích, o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Řádně a včas uplatněnou reklamaci vyřídí prodávající v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Záruční opravy je oprávněný vykonávat výhradně prodávající anebo jeho autorizovaný smluvní servis, uvedený na internetových stránkách www.karcher.cz.

Kupující je povinen vytknout (reklamovat) vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby, jinak kupujícímu právo na uplatnění vad zboží zaniká.

V případě, pokud kupující svévolně vykoná, anebo nechá vykonat jakýkoliv zásah do zboží, prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené takovýmto neodborným zásahem a kupující ztrácí záruku za jakost. Stejně tak kupující ztrácí záruku za jakost, pokud bylo svévolně či neodborně zasahováno do mechanických, elektronických, softwarových či elektrických zapojení zboží.

Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 8.1. těchto VOP může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to však není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy i odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy výslovně upozorněn.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, a to zejména těmito způsoby:
a. používáním zboží za podmínek, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
b. neodborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním předepsané péče o zboží,
c. poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci-zejména v návodu k použití, všeobecnými zásadami, technickými normami anebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
d. poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
e. poškozením zboží náhodnou zkázou,
f. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
g. neodborným a neoprávněným zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou.

Nárok na uplatnění vad kupujícího u prodávajícího zaniká také uplynutím záruční doby uvedené v bodě 8.4. VOP.

Záru?ní a reklama?ní podmínky

Vratka

Objednali jste si přímo v našem internetovém obchodě Kärcher nějaké zboží, chcete však využít své 14-denní lhůty na odstoupení od smlouvy a zboží celé nebo zčásti poslat zpátky?

Pro zajištění rychlého vyřízení Vaší vratky Vám doporučujeme následující postup:

Zabalte kompletně zboží, které chcete zaslat zpátky, i s případným příslušenstvím. Doporučujeme Vám, abyste použili původního obalu, čímž předejdete škodám vzniklým při přepravě. Můžete samozřejmě použít i jakýkoliv jiný obal vhodný pro bezpečnou přepravu zásilky.
Napište informace o odesílateli na nalepovací zpětný štítek, který jste obdrželi spolu s Vaší objednávkou.
Nalepte zpětný štítek na největší stranu zpětného balíku.
Odevzdejte svůj zpětný balík u některém z přepravců
Nechte si vratku od přepravce potvrdit na zpětný štítek a tento dobře uchovejte, neboť slouží jako doklad o vratce.

Zpáteční adresa:

Kärcher spol. s r. o.
internetový obchod
Modletice 141
25101

Máte-li otázky k průběhu zpětné zásilky, spojte se prosím s naším oddělením péče o zákazníky. Pracovníky oddělení zastihnete od pondělí do čtvrtku do 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14.30 hodin telefonicky na čísle +420 323 606 014, faxem na čísle +420 323 606 020 nebo e-mailem na info@karcher.cz.

Vezměte prosím na vědomí: neposílejte nám žádné zboží, které jste si objednali přes Vašeho specializovaného prodejce, neboť tyto zásilky vůbec nemůžeme přijímat.

Vratka

Mimosoudní řešení sporů

Alternativní (mimosoudní) řešení spotřebitelských sporů a platforma pro řešení sporů on-line

1. Kupující, jako spotřebitel, má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. Kontrolním orgánem a orgánem příslušným k přijímání případných stížností kupujícího, jakož i subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh kupujícího a musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu (kupující i prodávající) sama.

3. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (dále jen „nařízení“) prodávající kupujícího informuje, že byla zřízena platforma pro řešení sporů on-line, na níž se kupující, v případě, že bude usilovat o mimosoudní řešení sporů, může obracet. Elektronický odkaz na tuto platformu je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

Odkaz na Evropská on-line platforma pro mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní ?ešení spor?

Zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

RETELA skupina 1, 2, 6
EKO-KOM a.s. zpětný odběr obalů
ECOBAT s.r.o. zpětný odběr baterií a akumulátorů

Zp?tný odb?r elektrospot?ebi?? a baterií