Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Prodloužení záruční lhůty - podlahové mycí stroje

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tříleté záruky pro vybrané typy průmyslových podlahových mycích strojů z aktuální nabídky Kärcher platné v roce 2019.

Vysokotlaký čistič professional

Seznam strojů, na které se akce vztahuje

Nabídka služby prodloužené záruky platí od 1. 3. 2019 do 31.12.2019 u těchto typů výrobků:

 • Ručně vedené podlahové stroje s pojezdem
  B 80 W Bp (konfigurační varianty)
  Obj.č. 1.259-010.2
 • B 60 W Bp (konfigurační varianty)
  Obj.č. 1.384-020.2
 • B 40 W Bp (konfigurační varianty)
  Obj.č. 1.533-210.2

Podmínky poskytnutí prodloužené záruky 1+ 2

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tříleté záruky pro vybrané profesionální stroje Kärcher (dále společně též „ZOP“)

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 1+2“ nebo „záruka Kärcher“) na tři roky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o., se sídlem v Modleticích 193, 251 01  Modletice, IČ: 48535761 (dále jen „společnost Kärcher“ nebo jen „Kärcher“) všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí níže uvedené typy průmyslových podlahových mycích strojů z aktuální nabídky Kärcher platné v roce 2019 (dále jen „zboží“ nebo „výrobek“) a splní níže uvedené Podmínky.

Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher nad rámec standardně poskytované záruky této společnosti pro podnikatele v délce 12 měsíců, přičemž začíná platit po jejím ukončení, tedy počátkem 13 měsíce a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu zboží.

PODMÍNKY PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

 • Podmínkou prodloužení záruky je úhrada stanoveného poplatku za prodloužení záruční doby, který je splatný při zakoupení zboží a který činí celkovou pevnou paušální cenu 4.800,- Kč bez DPH/1 ks zboží (tzn. za každý rok prodloužení záruky u konkr. zboží uhradíte pouze 2.400,- Kč bez DPH). Úhradou poplatku zákazník zároveň potvrzuje, že byl seznámen s těmito ZOP podmínkami o prodloužení záruky a že s nimi plně souhlasí.
 • Vzájemný vztah Kärcheru a kupujícího se řídí přednostně těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher, přičemž není–li v nich stanoveno jinak, uplatní se též platné Všeobecné prodejní, dodací, záruční a montážní podmínky společnosti Kärcher popř. textace kupní smlouvy se zákazníkem. Přiměřené použití zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „OZ“) není dotčeno.
 • Prodloužení záruky Kärcher platí pro kupující, kteří jsou podnikatelé ve smyslu §420 OZ, tedy pro kupující právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.


Uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher - řešení reklamace

Společnost Kärcher si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravu reklamovaného výrobku!
Při uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE společnosti Kärcher spol. s r.o. dle přiloženého seznamu a společně s výrobkem předložil též záruční list s vyznačením prodloužené záruky popř. předávací protokol nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktoval zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 724 105 105 nebo e-mailem na servis@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.

Seznam servisních míst v ČR:

 • KÄRCHER Center Modletice u Prahy, Modletice 193, 251 01  Modletice, Průmyslová zóna D1, Exit 11, Tel: +420 323 606 014
 • KÄRCHER Center Kolín, Havlíčkova 929, 280 02 Kolín IV, Tel: +420 321 716 622
 • KÄRCHER Center Brno, H-park, Heršpická 11c, 639 00 Brno, Tel: +420 548 217 630
 • KÄRCHER Center Praha 5, Vrchlického 1E, 150 00 Praha 5, Tel: +420 257 313 954
 • KÄRCHER Store Teplice, Srbická 469, 415 10 Teplice – Sobědruhy, Tel: +420 474 531 000
 • KÄRCHER Center Jihlava, Žižkova 89, 586 01 Jihlava, Tel.: +420 560 589 701
 • KÄRCHER Center Mladá Boleslav, Jičínská 1418, 293 01 Mladá Boleslav (městská část Mladá Boleslav III), Tel.: +420 311 219 801

Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@karcher.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží.
Při převzetí výrobku na prodejně Kärcher k reklamaci a uplatnění prodloužené záruky Kärcher, vystaví prodejna Kärcher potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.

Reklamační protokol obsahuje:

 • Název produktu a typ
 • Popis vady uvedený zákazníkem
 • Datum zakoupení výrobku
 • Datum uplatnění reklamace
 • Stav výrobku a dodaného příslušenství
 • Předané doklady
 • Podpis zákazníka a razítko prodávajícího

Další informace:

 • Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
 • Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení záruky vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických parametrů, které nabídne Kärcher z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká.
  Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky.

Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky 1+2 se nevztahuje na závady výrobku způsobené zejména:

 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Provozním opotřebením v důsledku používání. Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku 
 • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
 • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.

Další podmínky a ujednání:

 1. Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby prodloužené záruky 1+2 dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí této služby a/nebo, které jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen „GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, Kärcher bude tyto nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „záruka 1+2“, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně. V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „záruka 1+2“ předat, je srozuměn s tím, že společnost Kärcher nebude moci zákazníkovi tuto službu poskytnout. Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka, budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZOOÚ ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.
 2. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou k dispozici na webové stránce společnosti Kärcher: https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html
 3. Prodloužení záruky 1+2 neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.
 4. Při nesplnění jakékoli z těchto ZOP podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky 1+2 za neplatně sjednanou či nicotnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3. 2019. Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek. Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek prodloužení záruky 1+2, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na
  www.karcher.cz.
 6. Zákazník prohlašuje, že byl zástupcem Kärcheru s těmito podmínkami řádně seznámen, porozuměl jim a souhlasí s nimi, což potvrzuje svým podpisem.