Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Pravidla soutěže „Ruku v ruce proti rakovině prsu“ (dále jen „soutěž“ nebo „akce“)

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost Kärcher  spol. s r.o., IČ 485 35 761, se sídlem Modletice č.p. 141, 251 01, Prům. zóna D1, Exit 10 směr Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 19015 (dále jen „pořadatel“ nebo "organizátor").

2. Místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky. Soutěž bude uveřejněna na www.karcher.cz, www.karcher.cz/cz/ostre-sledovana-prsa.cz a FB Facebook.com/karcher.cz

3. Doba konání soutěže
Soutěž probíhá od 1.04. 2018 do 31. 12. 2018 včetně.

4. Účast v soutěži
Do soutěže se může zapojit každý občan České republiky, který je v době konání soutěže starší 18 let, pokud splní podmínky soutěže stanovené těmito pravidly (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící se do soutěže nesmí zapojit opakovaně. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a jejich rodinní příslušníci. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

5. Průběh soutěže
Soutěžící má možnost vyfotit se co nejvtipněji, nejzajímavěji či nejkreativněji spolu s výrobkem spol. Kärcher  - růžovo-bílou akustěrkou  WV 2 Premium Pink Ribbon a připnutou růžovou stužkou, která je součástí každého balení  limitované edice růžovo-bílé akustěrky, následně vyplnit formulář na stránce www.karcher.cz/cz/ostre-sledovana-prsa.cz pod odkazem ,,CHCI SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE" a to nejpozději do 31.12.2018. Do soutěže o výhru bude zařazen pouze ten soutěžící, který zašle vyplněný formulář spolu s fotografií dle pravidel a zároveň udělí pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny došlé fotografie budou následně uveřejněny na stránce www.karcher.cz/cz/ostre-sledovana-prsa.cz  Po ukončení soutěže bude vylosováno celkem 5 výherců, kteří budou nejpozději do 15.1.2019 kontaktováni prostřednictvím emailu či telefonicky. Každý výherce získá vysavač VC 5, obj.č. 1.349-100.0. Všechny vítězné fotografie spolu se jmény výherců budou uveřejněny na online komunikačních kanálech společnosti Kärcher spol. s r.o., tedy na stránce www.karcher.cz/cz/ostre-sledovana-prsa.cz a FB profilu společnosti Facebook.com/karcher.cz. Každý výherce může být vyhlášen jen jednou. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména a místa bydliště. Pořadatel má právo ověřit si totožnost výherce.

6. Výhra
Cenami v soutěži je celkem 5 vysavačů VC 5, obj.č. 1.349-100.0.

7. Souhlas soutěžícího s pravidly
Zasláním vyplněného formuláře spolu s fotografií a udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžící bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. V případě, že bude vybrán jako výherce, souhlasí s uveřejněním svého jména a místa bydliště pro účely komunikace soutěže a výherce. Podmínky soutěže a veškeré další informace týkající se poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů budou každému soutěžícímu zaslány prostřednictvím e-mailu poté, co odešle vyplněný formulář spolu s fotografií. Dostupné k nahlédnutí budou také  na www.karcher.cz/cz/ostre-sledovana-prsa.cz

8. Práva pořadatele a organizátora soutěže
Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru, uvedenou v těchto pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. V takovém případě nastupuje namísto tohoto neoprávněného výherce další soutěžící dle určení pořadatele nebo organizátora soutěže.


9. Obchodní sdělení
Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat fotografie výherců v médiích, v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 1 roku  od skončení této soutěže. Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018 v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Tato pravidla jsou účinná od 01.04. 2018

Kärcher  spol. s r.o.