Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Loading

Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

Spotřebitelům přísluší dle níže uvedených pravidel právo na odstoupení. Spotřebitel je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu samostatné výdělečné činnosti uzavře smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a vyzkoušet obvyklým způsobem. Při této činnosti je povinen nakládat se zbožím tak, jak je to nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Za vyzkoušení zboží se nepovažuje jeho mezitímní běžné používání kupujícím a následné vrácení prodávajícímu.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil svoje informační povinnosti podle ustanovení § 9 a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů a doručit jej prodávajícímu.  Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, především číslo účtu a/anebo poštovní adresu a případně důvod odstoupení od smlouvy. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen na vlastní náklady doručit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím (doporučuje se i včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod., a to ve formě doporučené zásilky).To znamená, že kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží zcela nebo zčásti poškozeno, znečištěno nebo není vráceno v kompletním stavu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci (náhradu škody) za snížení hodnoty vraceného zboží, resp. za náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započíst svůj nárok z této kompenzace na vracenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Prodávající pak vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Při odstoupení od smlouvy může kupující využít též formulář odstoupení od smlouvy zveřejněný pro tyto účely na internetových stránkách prodávajícího. Po obdržení takového odstoupení od smlouvy od kupujícího potvrdí v souladu s ustanovením § 1830 NOZ prodávající kupujícímu jeho přijetí.

Prodávající není v prodlení s vracením kupní ceny, pokud kupující prodávajícímu nevrátí zakoupené zboží spolu s doručením odstoupení od smlouvy. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen zaslat či předat zakoupené zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Do doby vrácení zboží prodávajícímu nese nebezpečí škody na zboží kupující. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s navracením zboží prodávajícímu, a to v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že prodávajícímu vznikly v souvislosti s odstoupením od smlouvy náklady s vracením zboží kupujícím, je oprávněn si je započíst na vracenou kupní cenu.

V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité, nachází se v nepoškozeném pokud možno původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající ve smyslu § 1832 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu) už zaplacenou kupní cenu za zboží uvedené v závazném akceptování objednávky anebo její část včetně nákladů na dodání zboží, poníženou o případnou náhradu nákladů spojených s vrácením zboží dle čl. 9.6 VOP 9.8. Kupující není oprávněn odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 NOZ.


Adresa pro zaslání zboží
Kärcher spol. s r.o.
internetový obchod
Modletice 193
251 01  Modletice
Tel.: +420/323 606 014
Fax: +420/ 323 606 020
Email: info@karcher.cz

> Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy