Prodloužení záruční lhůty - Bestsellers Professional

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tříleté záruky pro všechny zákazníky, kteří si zakoupí vybrané profesionální výrobky Kärcher z akce „BESTSELLERS PROFESSIONAL " od 1. 1. 2022 do 30. 06. 2022.

Seznam strojů, na které se akce vztahuje

Vybrané profesionální stroje Kärcher z akce „BESTSELLERS PROFESSIONAL" od 1. 1. 2022 do 30. 06. 2022 jsou zobrazeny v letáku Bestsellers Professional (ke stažení níže) a v e-shopu jsou označeny ikonou Bestseller, 3 roky záruka. Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušentví a spotřební zboží, uvedené v letáku.

Leták Bestsellers Professional v PDF

Leták Bestsellers Professional v PDF

Prohlédněte si prodkty a příslušenství v akci Bestsellers Professional pro rok 2022 v elektronické podobě.

> AKČNÍ LETÁK V PDF

3 roky záruka

Prodloužená záruka 3 roky

Touto ikonou jsou označeny produkty, které spadají do prodloužené záruky Bestsellers Professional 2022. Pro získání 3 leté záruky vyplňte registrační formulář.

> REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Mapa kamenných prodejen Kärcher

Kamenné prodejny a e-shop

Akční produkty zakoupíte na našem e-shopu, v kamenných prodejnách Kärcher Center a Kärcher Store nebo u našich partnerů.

> ZOBRAZIT PRODEJNY

Podmínky poskytnutí tříleté záruky

 

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tří leté záruky pro stroje z akce Bestsellers Professional 2022


Tyto Podmínky nahrazují veškeré předchozí Záruční a Obchodní podmínky.

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 1+2“) na tři roky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 193, PSČ2 51 01 Říčany u Prahy, IČ: 48535761, všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané profesionální výrobky Kärcher z prodejní akce „Akce_BESTSELLERS PROFESSIONAL" od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022.

 • Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 12 měsíci a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu.
 • Podmínky uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher.
 • Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.
 • Prodloužení záruky Kärcher platí pro kupující právnické osoby nebo fyzické osoby.
 • Aktivování prodloužené záruky je podmíněno registrací výrobku a kupujícího na na webu
  www.karcher.cz v sekci „Služby/prodloužení záruční lhůty“ , nebo přímo na: www.karcher.cz/zaruka-profi.

Uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher - řešení reklamace

Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravdu reklamovaného výrobku!
Při uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE či prodejnu autorizovaného obchodního partnera Kärcher nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktovat zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 323 555 555 nebo e-mailem na servis@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.


Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@karcher.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží .Při převzetí
výrobku na prodejně Kärcher k reklamaci a uplatnění prodloužení záruky Kärcher, vystaví prodejna Kärcher potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.

Reklamační protokol obsahuje:

 • Název produktu a typ
 • Popis vady uvedený zákazníkem
 • Datum zakoupení výrobku
 • Datum uplatnění reklamace
 • Stav výrobku a dodaného příslušenství
 • Předané doklady
 • Podpis zákazníka a razítko prodávajícího

Další informace:

 • Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
 • Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení záruky vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických parametrů, které nabídne Kärcher z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká.


Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky 1+2 se nevztahuje na závady výrobku způsobené zejména:

 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
 • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.


Další podmínky a ujednání:

Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby prodloužené záruky 1+2 dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí
této služby a/nebo, které jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen „GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa,. Kärcher bude tyto nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „záruka 1+2“, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně. V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „záruka 1+2“ předat, je srozuměn s tím, že společnost Kärcher nebude moci zákazníkovi tuto službu poskytnout. Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZOOÚ ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.

Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou k dispozici na webové stránce společnosti Kärcher:
https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html


Prodloužení záruky 1+2 neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.
Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky 1+2 za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2022.

Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek. Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek prodloužení záruky 1+2, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na www.karcher.cz.