Prodloužení záruční lhůty - vysokotlaké čističe Professional

Záruční lhůta 3 roky na vysokotlaké čističe Kärcher bez ohřevu a s ohřevem vody zakoupené v rámci celoroční akce v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020!

2

Seznam strojů, na které se akce vztahuje

HDS Třída Upright
HDS Třída Kompakt
HDS Třída Střední
HDS Třída Super
HDS Třída S elektrickým ohřevem vody
HDS Třída Se spalovacím motorem
HD Třída Kompakt
HD Třída Střední
HD Třída Super
HD Třída Se spalovacím motorem

Podmínky poskytnutí tříleté záruky

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tří leté záruky pro vysokotlaké stroje z celoroční akce 2020

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 1+2“) na tři roky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 193, 251 01  Modletice, IČ: 48535761, všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí profesionální vysokotlaké čističe s ohřevem a bez ohřevu z celoroční nabídky dle platného ceníku Professional pro rok 2020 od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.


Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 12 měsící a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu.


• Podmínky uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher.
• Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.
• Prodloužení záruky Kärcher platí pro kupující právnické osoby nebo fyzické osoby.


Uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher - řešení reklamace

Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravdu reklamovaného výrobku!

Při uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE či prodejnu autorizovaného obchodního partnera Kärcher nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktovat zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 724 105 105 nebo e-mailem na servis@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.

Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@karcher.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží Při převzetí výrobku na prodejně Kärcher k reklamaci a uplatnění prodloužení záruky Kärcher, vystaví prodejna Kärcher potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.


Reklamační protokol obsahuje:

• Název produktu a typ
• Popis vady uvedený zákazníkem
• Datum zakoupení výrobku
• Datum uplatnění reklamace
• Stav výrobku a dodaného příslušenství
• Předané doklady
• Podpis zákazníka a razítko prodávajícího

 

Další informace:


• Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
• Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
• Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení záruky vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických parametrů, které nabídne Kärcher z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká.

Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky 1+2 je neplatná na závady výrobku způsobené zejména:


• Nevhodnými provozními podmínkami
• Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
• Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
• Mechanickým poškozením
• Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
• Neodborným uvedením do provozu
• Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
• Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.


Další podmínky a ujednání:


Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby prodloužené záruky 1+2 dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí této služby a/nebo, které jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen „GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa,. Kärcher bude tyto nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „záruka 1+2“, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně. V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „záruka 1+2“ předat, je srozuměn s tím, že společnost Kärcher nebude moci zákazníkovi tuto službu poskytnout. Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZOOÚ ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.
Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou k dispozici na webové stránce společnosti Kärcher:
https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html


Prodloužení záruky 1+2 neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.


Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky 1+2 za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020. Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek. Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek prodloužení záruky 1+2, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na www.karcher.cz.