Prodloužení záruční lhůty - vysokotlaké čističe Professional

Záruční lhůta 3 roky na vybrané vysokotlaké čističe Kärcher bez ohřevu a s ohřevem vody zakoupené v rámci celoroční nabídky v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Prodloužená záruka na vybrané vysokotlaké čističe

Podmínky poskytnutí prodloužené 3 leté záruky pro vysokotlaké čistící stroje z nabídky pro rok 2024

(dále též jen „Podmínky“)

Službu 3 leté prodloužené záruky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 193, PSČ2 51 01 Říčany u Prahy, IČ: 48535761, DIČ CZ48535761 (dále též jen „společnost Kärcher“) všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané profesionální výrobky Kärcher z celoroční prodejní akce „Akce HD/HDS PROFESSIONAL 2024" platné od 01.01. 2024 do 31.12.2024 (dále též jen „ prodloužená záruka Kärcher“).
Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky (dle zák.č. 89/2012 Sb., obč. zákoník v platném znění, dále též jen „Občanský zákoník“), začíná plynout bezprostředně po jejím ukončení , končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu vybraného zboží zákazníkem a vztahuje se na stroje prodané na území České republiky označené k tomu určenou ikonkou (dále též jen „zboží“ či „výrobek“).

Podmínky uplatnění služby prodloužené záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Podmínkami poskytnutí prodloužené záruky Kärcher.

Není-li stanoveno v těchto Podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.

Účastníkem této prodejní akce se může stát právnická osoba se sídlem v ČR, fyzická osoba podnikatel (nakupující zboží na IČ) či fyzická osoba, starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky.

Aktivování prodloužené záruky je podmíněno včasnou registrací výrobku a kupujícího na webu www.karcher.cz v sekci „Služby/prodloužení záruční lhůty“, nebo přímo na: www.karcher.cz/zaruka-profi v sekci „formulář“, a to do 30 dnů od jeho zakoupení.


V případě chybné či neúplné registrace bude zákazník vyzván k její opravě či doplnění prostřednictvím emailu. Nebude-li registrace včas doplněna, nebude dále zpracována. Zákazník odpovídá a úplnost a správnost uváděných údajů. Do akce prodloužená záruka Kärcher nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání této akce, neobsahující veškeré potřebné údaje či jinak nesplňující podmínky této akce. Společnost Kärcher si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací.


Řešení reklamace v prodloužené záruce


1. Podmínky uplatnění a parametry prodloužené záruky Kärcher


Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravu reklamovaného výrobku a zákazník je povinen takto zvolený servis akceptovat, v opačném případě ztrácí nárok na prodlouženou záruku!
Při uplatnění služby prodloužené záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE či prodejnu autorizovaného obchodního partnera Kärcher nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktoval zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 323 555 555 nebo kontaktoval Kärcher e-mailem na info@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.
Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@karcher.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží a dokladu o registraci prodloužené záruky Kärcher. Bez doložení těchto dokladů ztrácí zákazník právo na uplatnění prodloužené záruky Kärcher a jakákoli oprava výrobku po uplynutí zákonných dvou let od jeho koupě bude oběma stranami považována za opravu placenou.
Při převzetí výrobku na prodejně Kärcher k reklamaci a uplatnění prodloužené záruky Kärcher, vystaví prodejna Kärcher zákazníkovi písemné potvrzení o převzetí zboží k reklamaci (dále též jen „reklamační protokol“).
Reklamační protokol obsahuje:

• Název výrobku a typ
• Výrobní číslo
• Popis vady výrobku uvedený zákazníkem
• Datum zakoupení výrobku
• Datum uplatnění reklamace výrobku u prodejce
• Stav výrobku a dodaného příslušenství
• Předané doklady (číslo pokladního dokladu/faktury, číslo registrace zákazníka)
• Podpis zákazníka a razítko prodávajícího


2. Postup při vyřizování reklamace


Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je v období posledního roku prodloužené záruky (nad zákonný rámec) maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada výrobku Kärcherem bezplatně odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu výrobku.

Namísto nároku zákazníka dle Občanského zákoníku na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužené záruky (nad zákonný rámec) vyhrazuje právo vyřešení
reklamace v případě neopravitelnosti výrobku (z důvodu nemožnosti či neekonomičnosti
opravy výrobku) tak, že zákazník obdrží namísto vrácení kupní ceny nový výrobek srovnatelných technických parametrů, který mu nabídne Kärcher ze svého aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky zaniká, o čemž bude zákazník Kärcherem vyrozuměn.
Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužené 3 leté záruky nase nevztahuje na závady výrobku způsobené zejména (dále též jen „výluky z poskytování prodloužené záruky“):

• Nevhodnými provozními podmínkami
• Provozním opotřebením v důsledku používání. Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
• Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
• Mechanickým poškozením
• Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
• Neodborným uvedením do provozu
• Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
• Úmyslně či hrubou nedbalostí kupujícího
• Zanedbáním předepsané nebo obvyklé údržby výrobku
• Poruchou, která se týká pouze příslušenství nebo spotřebního materiálu, které bylo prodáváno jako součást výrobku (např. nabíječka, baterie, akumulátor, žárovky, náplně, těsnění apod.)
• Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle Občanského zákoníku.


3. Další podmínky a ujednání:


Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby prodloužené 3 leté záruky Kärcher na Bestsellers Proffesional 2024 dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí této služby a/nebo, které jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen „GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“) tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, tel. č., emailová adresa. Kärcher bude tyto poskytnuté údaje nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „prodloužená záruka Kärcher “, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně. V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „prodloužená záruka Kärcher “ předat, je srozuměn s tím, že společnost Kärcher nebude moci zákazníkovi tuto službu poskytnout. Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZZOÚ ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným nařízením o ochraně a zpracování osobních údajů.

Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZZOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o zpracování osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku, právo být informován, právo ve vztahu k automatickému zpracování, právo podat stížnost a právo na odvolání souhlasu.
Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou k dispozici na webové stránce společnosti Kärcher: https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html

Prodloužená záruka Kärcher měsíců neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu jejich poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

Při nesplnění jakékoli z výše uvedených podmínek prodloužené záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo oznámit zákazníkovi, že prodloužená záruka se na jeho zboží z uvedených důvodů nevztahuje, že nárok na ni ztrácí. Prodloužená záruka Kärcher je v takovém případě s ohledem na souhlas zákazníka s těmito Podmínkami prodloužené záruky vůči společnosti Kärcher nenároková a nevymahatelná. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.

Společnost Kärcher:
- neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí zákazníka v této akci. Zákazníci nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s těmito Podmínkami nebudou do akce prodloužená záruky Kärcher zařazeni
- si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit zákazníka z této akce, bude-li jeho chování vykazovat známky nekalého nebo podvodného jednání
- neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí zákazníka na této akci
- si vyhrazuje právo ze závažných důvodů tuto akci zkrátit, přerušit či zrušit
- si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro akci prodloužená záruka Kärcher
- si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek prodloužené záruky Aktuální znění Podmínek prodloužené 3 leté záruky Kärcher Bestsellers Proffesional 2024, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na www.karcher.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024