Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména tedy prodávající kupujícímu odpovídá, že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a reklamu, že se hodí k účelu který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzoru nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzoru či předlohy, že věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá právním předpisům.

Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovením § 2113 NOZ a násl. a § 2161 a násl. NOZ. Projeví-li se vada zboží do šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.

Prodávající přebírá ve smyslu ustanovení § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „NOZ“) záruku za jakost dodaného zboží, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu jím určenou způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Vadu zboží je kupující povinen bez zbytečného dokladu poté, co ji zjistil, vytknout (reklamovat) u prodávajícího podle platných reklamačních podmínek. Reklamační podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel anebo prodávající, vztahuje-li se na ně záruka a bylo-li koupeno přes internetový obchod prodávajícího.

Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání věci kupujícímu či ode dne dojití zboží do místa určení, bylo-li zboží dle smlouvy kupujícímu odesláno. V případě, že je potřebné uvést zakoupené zboží do provozu a tuto činnost vykonává prodávající nebo prodávajícím pověřená osoba, záruční doba začíná plynout ode dne uvedení zboží do provozu. Na dodané (vyměněné) náhradní díly v rámci opravy a na pohonné akumulátory u všech druhů zboží poskytuje prodávající záruční dobu v délce 6 měsíců a na provedené práce v délce 3 měsíce. Pohonné akumulátory (baterie) u všech druhů zboží mají životnost 6 měsíců.

Záruční doba uvedená v bodě 8.4 VOP internetového obchodu se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující zboží v záruční době používat, z důvodu prováděné opravy prodávajícím v záruční době. Dojde-li k výměně zboží či jeho části za nové, nepočne k tomuto novému zboží či jeho části běžet nová záruční doba dle čl. 8.4. VOP internetového obchodu.

Kupující je povinen vykonat prohlídku zboží při jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží, už v době jeho převzetí.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit písemně, anebo osobně v pobočkách společnosti K Ä R CH E R spol. s r.o. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijatých reklamacích, o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Řádně a včas uplatněnou reklamaci vyřídí prodávající v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Záruční opravy je oprávněný vykonávat výhradně prodávající anebo jeho autorizovaný smluvní servis, uvedený na internetových stránkách www.karcher.cz.

Kupující je povinen vytknout (reklamovat) vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby , jinak kupujícímu právo na uplatnění vad zboží zaniká.

V případě, pokud kupující svévolně vykoná, anebo nechá vykonat jakýkoliv zásah do zboží, prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené takovýmto neodborným zásahem a kupující ztrácí záruku za jakost. Stejně tak kupující ztrácí záruku za jakost, pokud bylo svévolně či neodborně zasahováno do mechanických, elektronických, softwarových či elektrických zapojení zboží.

Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 8.1. VOP internetového obchodu může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to však není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy i odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy výslovně upozorněn.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, a to zejména těmito způsoby:
a. používáním zboží za podmínek, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
b. neodborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním předepsané péče o zboží,
c. poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci-zejména v návodu k použití, všeobecnými zásadami, technickými normami anebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
d. poškozením zboží neodvratitelnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi,
e. poškozením zboží náhodnou zkázou,
f. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,
g. neodborným a neoprávněným zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou.

Nárok na uplatnění vad kupujícího u prodávajícího zaniká také uplynutím záruční doby uvedené v bodě 8.4. VOP internetového obchodu.