Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Všeobecné obchodní podmínky pro online objednávky oprav na portále myKärcher

 Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky pro vyřízení opravy online na zákaznickém portálu myKärcher.

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky pro myKarcher

1. Oblast platnosti

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Kärcher spol. s r. o., se sídlem Modletice 193, 251 01 Modletice, tel.: 323 606 014, e-mail:  info@karcher.cz (dále jen „společnost Kärcher“) platí pro veškeré smlouvy o opravě (objednávky opravy), které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „Zákazník“) uzavře se společností Kärcher ohledně opravy strojů Kärcher. Tímto je zahrnutí vlastních podmínek Zákazníka vyloučeno, ledaže by společnost Kärcher výslovně souhlasila s platností odlišných, rozporných nebo doplňujících podmínek smluvního partnera.

1.2. Jakékoli všeobecné obchodní podmínky anebo i jakékoli jiné podmínky Zákazníka, které jsou v rozporu s těmito VOP, platí pouze za předpokladu, že s nimi společnost Kärcher výslovně písemně souhlasila. Tímto je zahrnutí vlastních podmínek Zákazníka vyloučeno, ledaže by bylo ujednáno jinak.

1.3. Stroje Kärcher jsou stroje, které jsou prodávány pod značkou Kärcher a jsou uvedené v ceníku pro opravy, který je k dispozici na adrese https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/home-garden/servis-kaercher.html  (dále jen „Stroj“ nebo „Stroje“).

1.4. Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem ve smyslu těchto VOP je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 

2. Uzavření smlouvy

2.1. Zákazník zadává objednávku opravy prostřednictvím online formuláře na zákaznickém portálu myKärcher, který je dostupný na internetové stránce www.karcher.cz  (dále jen „myKärcher“). Zákazník přitom uvede typ Stroje a popis závady a vysloví souhlas s ceníkem pro danou opravu dostupným na portálu myKärcher (dále jen „Ceník“) a poté kliknutím na tlačítko pro dokončení objednávky opravy podá právně závazný návrh na uzavření smlouvy o opravě příslušného Stroje (dále jen „Objednávka“).

2.2. Poté, co společnost Kärcher obdrží Objednávku, tak tuto Objednávku Zákazníkovi e-mailem potvrdí a okamžikem tohoto potvrzení Objednávky je uzavřena smlouva o opravě Stroje (dále jen „Smlouva o opravě Stroje“).

2.3. Po doručení Stroje společnosti Kärcher v rámci příjmu opravy společnost Kärcher nejprve posuzuje, zda se jedná o záruční opravu. O záruční opravu se zpravidla (nikoli však výlučně) nejedná, pokud:

  • je zaslaný Stroj starší než dva roky ode dne koupě ze strany Zákazníka, nebo
  • byla škoda na zaslaném Stroji způsobena neodborným používáním stroje.
  • nedodržením pokynů používání výrobku dle návodu k obsluze
  • působením vnějšího vlivu, např. nasátím mechanické nečistoty do stroje, nebo poškozením výrobku apod.

2.4. Pokud Zákazník nepřiložil žádný doklad, který by prokazoval stáří Stroje, vyzve společnost Kärcher Zákazníka, aby do 14 dnů takový doklad zaslal dodatečně. Pokud společnost Kärcher od Zákazníka během této lhůty platný doklad prokazující stáří Stroje nebo jinou odpověď neobdrží, zašle Stroj Zákazníka na náklady Zákazníka neopravený zpět.

2.5. Pokud bude oprava Stroje ze strany společnosti Kärcher posouzena jako záruční, bude provedena bezplatně.

2.6. Posoudí-li společnost Kärcher, že se o záruční opravu nejedná, nabídne Zákazníkovi opravu Stroje za pevnou cenu dle Ceníku. Pokud společnosti Kärcher od Zákazníka do 14 dnů neobdrží příslib k převzetí nákladů na opravu nebo jinou odpověď, bude zaslán Stroj na náklady Zákazníka neopravený zpět. Pevná cena zahrnuje kompletní rozsah opravy včetně standardního příslušenství (kromě čističů ploch T-Racer a / nebo hadicových vozíků) a nákladů na přepravu. Pevná cena za opravu platí pro Stroje, u kterých se nejedná o neopravitelnou škodu. Cena za opravu zvláštního příslušenství je účtována dle nákladů.

2.7. Nejedná-li se o záruční opravu a zjistí-li společnosti Kärcher při kontrole v rámci příjmu opravy, že se jedná o neopravitelnou škodu, nabídne Zákazníkovi, že za Zákazníka stroj bezplatně sešrotuje. Pokud společnosti Kärcher od Zákazníka do 14 dnů neobdrží souhlas se sešrotováním Stroje nebo jinou odpověď, zašle společnosti Kärcher Stroj na Náklady Zákazníka neopravený zpět.

2.8. Objednávka a následně také Smlouva o opravě Stroje jsou v plném rozsahu uloženy v profilu Zákazníka na zákaznickém portálu myKärcher, kde si je Zákazník po zadání příslušných přihlašovacích údajů může bezplatně stáhnout.

2.9. Před odesláním závazné Objednávky opravy prostřednictvím online formuláře může Zákazník zadané údaje pomocí tlačítka „Zpět“ a běžných funkcí klávesnice a myši změnit. Všechny zadané údaje se (kromě toho před odesláním závazné objednávky opravy) ještě jednou zobrazí v potvrzovacím okně, kde je lze pomocí tlačítka „Zpět“ rovněž změnit.

2.10. Smlouva o opravě Stroje je uzavírána výhradně v českém jazyce.

2.11. Veškerá komunikace včetně vyřízení opravy většinou probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník se musí ujistit, že je jím zadaná e-mailová adresa správná, takže na této adrese budou moci být přijímány e-mailové zprávy zaslané společností Kärcher. Používá-li zákazník antispamové filtry, musí zajistit, že budou moci být doručeny veškeré e-mailové zprávy zaslané společností Kärcher nebo třetí osobou, kterou společnost Kärcher vyřízením opravy pověřila.

 

3. Ceny a platební podmínky

3.1. Všechny ceny jsou rozuměny včetně DPH a nákladů na přepravu.

3.2. Platba může být realizována platbou předem platební kartou, běžným či rychlým bankovním převodem, prostřednictvím PayPal, pokud je pro aktuální Objednávku příslušná platební metoda k dispozici.

3.3. V případě platby platební kartou je částka odečtena ihned, při běžném a rychlém bankovním převodu a PayPal přímo po provedení převodu.

3.4. Společnost Kärcher a Zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zasílány Zákazníkovi poštou, emailem nebo společně se Strojem.

3.5. Společnost Kärcher disponuje v souvislosti se svými pohledávkami vyplývajícími z objednávky opravy zadržovacím právem k opraveným Strojům, pokud se tyto stroje při výrobě nebo za účelem opravy staly jejím majetkem.

 

4. Podmínky pro zaslání zpět   

4.1. Stroj bude zaslán zpět na Zákazníkem uvedenou dodací adresu, není-li ujednáno jinak. Pro provedení transakce je směrodatná dodací adresa uvedená na zákaznickém portálu myKärcher. Za veškeré údaje a jejich změny uvedené na zákaznickém portálu myKärcher plně odpovídá Zákazník. Na výslovnou žádost Zákazníka je možné zboží zaslat zpět i na jinou Zákazníkem zvolenou adresu.

4.2. U strojů, které budou doručeny přepravcem nebo společností Kärcher, bude dodávka provedena na zadanou dodací adresu. Přepravce ani společnost Kärcher nejsou povinni transportovat Stroj v rámci prostor Zákazníka a stroj pouze vyloží.  Zákazník je k takovému vyložení povinen zajistit na dodací adrese dostatečný prostor..

4.3. Náklady na přepravu nejsou účtovány. Náklady na přepravu budou účtovány pouze tehdy, pokud Stroj musíme vrátit, protože se na něj záruka již nevztahuje nebo jste nám trvání záruky nedoložili.

4.4. Pošle-li nám přepravní firma odeslaný Stroj zpět, protože doručení Zákazníkovi nebylo možné, nese Zákazník náklady na neúspěšnou přepravu. Toto neplatí, pokud Zákazník okolnost, která vedla k nemožnosti doručení, nezavinil nebo pokud mu bylo v přijetí nabízené služby dočasně zabráněno, ledaže by ho společnost Kärcher o službě v přiměřené lhůtě předem informovala.

4.5. Stroje jsou  zasílány zpět v nepoškozeném obalu, protože originální obal není pro přepravu bez další ochrany vhodný.

4.6. Jedná-li Zákazník jako podnikatel, přechází na něj riziko náhodného zničení či zhoršení zaslaného Stroje v okamžiku, kdy byl Stroj předán zasílateli, dopravci nebo osobě či instituci jinak pověřené zasláním. Jedná-li Zákazník jako spotřebitel, přechází riziko náhodného zničení či zhoršení zaslaného Stroje až v okamžiku předání Stroje Zákazníkovi nebo oprávněnému příjemci. Odlišně od výše uvedeného přechází riziko náhodného zničení či zhoršení zaslaného Stroje na Zákazníka, a to i v případě, kdy jedná jako spotřebitel, již v okamžiku, kdy byl Stroj předán zasilateli, dopravci nebo osobě či instituci jinak pověřené zasláním, pokud zasílatele, dopravce nebo osobu či instituci jinak pověřenou zasláním pověřil zákazník a společnost Kärcher tuto osobu nebo instituci Zákazníkovi předtím nenavrhla.

 

5. Odpovědnost za vady, Odstoupení od Smlouvy

5.1. V případě vadně provedené opravy nebo vadných náhradních dílů platí zákonné předpisy.

5.2. Pokud je Zákazník spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů (pokud není níže uvedeno jinak), a sice ve lhůtě čtrnácti dnů (dále jen „lhůta pro odstoupení od smlouvy“) ode dne uzavření Smlouvy.

5.3. Pokud Zákazník, který je spotřebitelem požadoval, aby byly služby dle Smlouvy poskytovány během lhůty pro odstoupení od smlouvy, je povinen takový Zákazník uhradit přiměřenou částku, která odpovídá poměrné část nákladů za poskytnutou službu, která již byla k okamžiku, kdy byla společnost Kärcher o uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy informována, poskytnuta.

5.4. Právo na odstoupení od Smlouvy předčasně zanikne tehdy, pokud společnost Kärcher službu kompletně poskytla.

5.5. Lhůta pro promlčení nároků na záruku vyplývajících ze záruční opravy činí 12 měsíců od převzetí Stroje. Nová promlčecí lhůta pro původně zakoupený stroj je vyloučena, nejedná-li se o úmysl nebo hrubou nedbalost.

 

6. Odpovědnost za škodu

6.1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, platí, že společnost Kärcher odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou Zákazníkovi prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; společnost Kärcher neodpovídá za nepřímou škodu ani za ušlý zisk. Spočívá-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, nemá Zákazník vůči společnosti Kärcher žádná práva, zejména Zákazník nemá právo, aby ho společnost Kärcher dluhu zprostila, ani aby mu poskytla náhradu. V případech sporu je k prokázání zavinění společnosti Kärcher povinen Zákazník. Odpovědnost společnosti Kärcher za škodu dle smlouvy je omezena maximální částkou odpovídající uhrazené ceně bez DPH za Služby. To se netýká škody způsobené Společností úmyslně.

6.2. Společnost Kärcher nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, není Zákazník oprávněn vůči společnosti Kärcher uplatňovat žádné nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktů, z následných či nepřímých škod nebo ztrát ať již jakéhokoli druhu (včetně jakékoli škody ze ztrát zisku z podnikání, poklesu obratu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoli další finanční ztráty či újmy).

6.3. Výše uvedená ustanovení týkající se ručení platí i s ohledem na odpovědnost společnosti Kärcher za své pověřence a zákonné zástupce.

6.4. Ustanovení tohoto článku se neuplatní vůči Zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. V rámci vyřízení opravy online na zákaznickém portálu myKärcher zpracovává společnost Kärcher osobní údaje Zákazníka. Veškeré osobní údaje zpracovává společnost Kärcher podle zásad Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o všech situacích, při kterých zpracovává společnost Kärcher osobní údaje Zákazníka, jsou dostupné na webových stránkách společnosti Kärcher https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html. Pokud zde nenalezne Zákazník odpověď na své otázky, může kontaktovat společnost Kärcher na e-mailové adrese info@karcher.cz.

 

8. Rozhodné právo, soudní příslušnost

8.1. Pro veškeré právní vztahy smluvních stran platí právo České republiky s vyloučením zákonů o mezinárodní koupi zboží. U spotřebitelů platí tato volba práva pouze za předpokladu, že nebude poskytnutá ochrana na základě kogentních ustanovení práva státu, ve kterém má spotřebitel svůj obvyklý pobyt, odebrána.

8.2. Jedná-li Zákazník jako obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní osoba se zvláštním právním postavením se sídlem na území České republiky, je výhradním příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající z této smlouvy soud sídlící v sídle společnosti Kärcher. Nachází-li se sídlo zákazníka mimo výsostné území České republiky, je soud sídlící v sídle společnosti Kärcher výhradním příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající z této smlouvy tehdy, pokud lze smlouvu nebo nároky vyplývající z této smlouvy přičíst podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti Zákazníka.