Akce - Servis zdarma na 2 roky

Tento rok se nákup podlahového mycího stroje vyplatí! K vybraným strojům nyní nabízíme servis na 2 roky ZDARMA

Akce servis zdarma na 2 roky na podlahové mycí stroje

Informace k akci:

 

Akce "Servis zdarma na 2 roky" se vztahuje na vybrané podlahové mycí stroje Professional: B 40 W* (obj. č. 1.533-201.2), B 60 W* (obj. č. 1.384-020.2), BD 70/75 W Classic Bp (obj. č. 1.127-013.0) a BD 80/100 W Classic Bp (obj. č. 1.127-012.0), zakoupené v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

* Akce se vztahuje na všechny konfigurace strojů.

Podmínky akce a registrační formulář naleznete níže.

Nabídku "Servis na 2 roky zdarma", která platí od 1. 1. 2022 do 31.12.2022 lze využít u těchto typů výrobků:

Podlahové mycí stroje s odsáváním

B 40 W* - 1.533-201.2
B 60 W* - 1.384-020.2
BD 70/75 W Classic Bp* - 1.127-013.0
BD 80/100 W Classic Bp* - 1.127-012.0

*a všechny jejich konfigurace.

 

SERVIS ZDARMA NA 2 ROKY


Obchodní a dodací podmínky servisní služby

Záruční a obchodní podmínky pro poskytnutí bezplatného servisu na 24 měsíců na vybrané mycí stroje Kärcher.

Službu servisu zdarma na 24 měsíců (dále jen „Servis zdarma na 2 roky“) poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o., se sídlem v Modleticích 193, PSČ 251 01, IČO: 48535761, kupujícím, kteří si zakoupí některý z uvedených profesionálních mycích strojů Kärcher v termínu do 31.12.2022:

Název produktu - Objednací číslo produktu
BD 70/75 W Classic BP* - 1.127-013.0
BD 80/100 W Classic BP* - 1.127-012.0
B 60 W* - 1.384-020.2
B 40 W* - 1.533-201.2
*Akce se vztahuje na všechny konfigurace strojů


Služba „Servis zdarma na 2 roky“ je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. pro vybrané produkty, začíná uvedením stroje do provozu a končí uplynutím 24 měsíců od uvedení stroje do provozu.

 • Podmínky uplatnění služby „Servis zdarma na 2 roky“ nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito záručními a obchodními podmínkami služby „Servis zdarma na 2 roky“
 • Není-li stanoveno v těchto obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.

Aktivování služby „Servis zdarma na 2 roky“ je podmíněno registrací výrobku a kupujícího, nejpozději do 7 dnů od data uvedení do provozu, na webu – www.karcher.cz – v sekci Služby/Professional/Kärcher servis professional/Akce Servis zdarma na 2 roky, nebo přímo na webu:
www.karcher.cz/servis-zdarma

1. Předmět dodávky služby „Servis zdarma na 2 roky“

V poskytnutí bezplatného servisu služby „Servis zdarma na 2 roky“ jsou obsaženy následující výkony:
- náklady na materiál s výjimkou případů vyjmenovaných v bodě č. 2
- odstranění všech případných závad a poruch stroje s výjimkou případů vyjmenovaných v bodě č. 2
- cestovní náklady s výjimkou případů vyjmenovaných v bodě č. 2
- pracovní čas servisního technika s výjimkou případů vyjmenovaných v bodě č. 2
- výměna mycích kartáčů a gumy stírací lišty 1x ročně (2x za 24 měsíců)
- pohonné baterie a nabíječ
- odborné zaškolení obsluhy o provozu a údržbě stroje při každé servisní návštěvě
- technická podpora a poradenství / telefon – Hot Line Support.


2. Vyloučená plnění dodávky služby „Servis zdarma na 2 roky“

Z obsahu dodávky služby „Servis zdarma na 2 roky“ jsou vyloučeny následující výkony:

 • práce a cestovní náklady servisního technika provedené mimo běžnou pracovní dobu (po-pá 8:00 – 17:00 hod), v sobotu, neděli a ve státní svátky.
 • práce, cestovní náklady a materiál, který byl použit na odstranění škod majících původ v nedovoleném, neodborném nebo chybném zásahu do stroje, nedodržení pokynů návodu k obsluze, nedodržení pokynů a doporučení servisního technika, nedodržení provádění pravidelné údržby zařízení, které určuje uživatelská příručka k výrobku, použití nevhodných chemikálií a provozních kapalin, použití nevhodných, nebo neoriginálních náhradních dílů, nebo příslušenství a odstranění škod způsobených vlivem zásahu vyšší moci (např. úder blesku, požár, záplava atd.) a škod způsobených úmyslně (např. vandalismem) nebo vzniklých v důsledku vyšší moci, přepětím, nebo podpětím el. přívodu apod., a to bez ohledu na to, zda tyto škody byly způsobeny jednáním pracovníka zákazníka či třetí osoby
 • provozní látky a případně jiné mycí, čistící a pomocné prostředky a chemikálie používané k servisu a údržbě


3. Vymezení pojmů

Pojmy používané touto smlouvou mají pro účely této smlouvy následující obsahový význam:

 • Materiál zahrnuje všechny náhradní díly a spotřební díly, jakož i díly podléhající opotřebení a provozní látky.
 • Náhradními díly se rozumí díly, které jsou nutné k zachování funkce zařízení Kärcher (elektronika, podvozek, pojezdové ústrojí, motory atd.) a nespadají pod spotřební díly.
 • Provozními látkami jsou maziva, paliva, čisticí prostředky a chladicí kapaliny. 
 • Spotřebními díly se rozumí mechanicky namáhané díly, které jsou bezprostředně potřebné k čištění a přímo opotřebovávány procesem čištění, jsou koncepčně určené k výměně, a které chrání jiné díly před opotřebením (tj. gumové stěrky, kartáče, zametací koště, stírací lišty, pneumatiky, těsnění apod.).
 • Díly podléhající opotřebení jsou takové díly, které lze na základě jejich koncepce jednoznačně přiřadit jednomu nebo vícero zařízením a není možné je používat samostatně a jejich oprava je zpravidla neekonomická (např. baterie).
 • Provozní hodiny stroje jsou hodiny provozu stroje uvedené na displeji ovládání a zaznamenávané řídící elektronikou stroje.


Uplatnění služby „Servis zdarma na 2 roky“ - řešení opravy/reklamace

Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení místa servisu pro případnou opravu reklamovaného výrobku!

Při uplatnění požadavku opravy plynoucí ze služby „Servis zdarma na 2 roky“ , je nezbytné kontaktovat KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE či prodejnu autorizovaného obchodního partnera Kärcher nebo pro bližší informace o postupu vyřízení reklamace/opravy kontaktoval zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 323 555 555 nebo e-mailem na servis@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.
Podmínkou uplatnění služby je předložení na vyžádání, prodejního dokladu, který musí obsahovat:

 • Název produktu, objednací a výrobní číslo
 • Datum uvedení do provozu (liší-li se od data prodejního dokladu)
 • Podpis a razítko prodávajícího


Další podmínky a ujednání:

Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby „Servis zdarma na 2 roky“ dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí této služby a jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen „GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) tyto své osobní údaje: název společnosti , jméno, příjmení, adresa, emailová adresa,. Kärcher bude tyto údaje nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „Servis zdarma na 2 roky“, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně.
V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „Servis zdarma na 2 roky“ předat, je srozuměn s tím, že společnost Kärcher nebude moci zákazníkovi tuto službu poskytnout. Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZOOÚ ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.
Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou k dispozici na webové stránce společnosti Kärcher:
https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html

Poskytnutí služby „Servis zdarma na 2 roky“ neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo považovat službu „Servis zdarma na 2 roky“ za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022. Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek. Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek „Servis zdarma na 2 roky“, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na www.karcher.cz.
Modletice 1. 1. 2022

TIP: Tuto akci lze kombinovat s akcí Stroje na protiúčet.

Registrační formulář

Zaregistrujte zakoupený stroj pomocí tohoto registračního formuláře.

Potvrzení registrace vám v elektronické podobě obratem dorazí na registrační e-mail. Registraci si pečelivě uschovejte.

Registrující (obvykle vlastník stroje):

Pokud jste soukromá osoba, uveďte prosím Jméno a příjmení

Na níže uvedený e-mail přijde okamžitě po odeslání formuláře potvrzení registrace. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás prosím.

Registrovaný produkt (na tento produkt registrujete "Servis zdarma na 2 roky"):

Vyberte název stroje (platí pro všechny jeho konfigurace).

Výrobní číslo naleznete na typovém štítku stroje. Štítky jsou na přístroji viditelně připevněné. Nápověda zde.

*
*

* povinné pole