Naše stránky používají cookies

Naše stránky používají cookies. Některé z cookies, které používáme, jsou nezbytné pro to, aby mohly správně fungovat stránky. Můžete odstranit a blokovat všechny soubory cookie z tohoto webu, ale části stránky nebudou správně fungovat. Více informací o cookies na této stránce viz. Ochrana osobních údajů. V případě, že nadále používáte naše webové stránky, aniž byste odklikli políčko „Pokračovat“ (viz níže), souhlasíte s používáním souborů cookies na těchto webových stránkách. Akceptuji soubory cookies z tohoto webu.

Loading

Soutěž #kdejeponorka

Vyfoťte co nejvtipněji, nejzajímavěji a nejkreativněji žlutou ponorku Kärcher, která cestuje po České republice a můžete vyhrát jeden ze šesti vysokotlakých čističů.

Najdi ponorku

Velká soutěž o 6 vysokotlakých myček K 5 Full Control

 

Naši žlutou ponorkou jste se již mohli vidět v naší televizní reklamě na tlakové myčky. Živě se s ní můžete potkat na naší cestě po českomoravských městech, luzích, hájích či vodách v období od 1.4.2017 - 30.6.2017.

Když ponorku objevíte, co nejzajímavěji, nejkreativněji či nejvtipněji ji vyfoťte, foto nahrajte od 1.4.2017 na naši stránku kdejeponorka.cz a zapojte se do naší soutěže o jednu ze šesti tlakovek Kärcher K 5 Full Control.

 

 

 

Ponorka Karcher

Po stopách žluté ponorky Kärcher

 

Kliknutím na obrázek mapy České republiky budete přesměrování na soutěžní stránku kdejeponorka.cz.

 

Na stránce získáte nejen více informací o naší soutěži a místě, kde se ponorka nalézá, ale také můžete vkládat vaše kreativní fotky vystopované ponorky.

 

 

 

 

 

S vysokotlakými čističi Vás nepřekvapí žádná výzva

 

 

NEMOŽNÉ? NE, HOTOVÉ!

 

Někdy se z ničeho nic vynoří naprosto nečekaná výzva. A kdo je připraven, není překvapen. Vysokotlaké čističe Kärcher Full Control si poradí i s tou nejhorší špínou. Z jedné vody na čisto!

 

K PRODUKTOVÉMU PROGRAMU

 

 

 

 

 

Pravidla soutěže „Kde je ponorka“
(dále jen „soutěž“ nebo „akce“).

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost K Ä R C H E R spol. s r.o., IČ 485 35 761, se sídlem Modletice č.p. 141, 251 01, Prům. zóna D1, Exit 10 směr Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 19015 (dále jen „pořadatel“ nebo "organizátor").

2. Místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky. Soutěž bude uveřejněna na www.karcher.cz, www.kdejeponorka.cz a FB

3. Doba konání soutěže
Soutěž probíhá od 1. 04. 2017 do 30. 06. 2017 včetně.

4. Účast v soutěži
Do soutěže se může zapojit každý občan České republiky, který je v době konání soutěže starší 18 let, pokud splní podmínky soutěže stanovené těmito pravidly (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící se do soutěže nesmí zapojit opakovaně. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a jejich rodinní příslušníci. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži.

5. Průběh soutěže
Soutěžící má možnost vyfotit nejvtipněji, nejzajímavěji, nejkreativněji žlutou ponorku, která bude umístěna dle plánu trasy na různých místech České republiky, fotografii umístit do soutěže přes Facebook Karcher nebo přes soutěžní stránku www.kdejeponorka.cz a hodnotit své nebo jiné fotografie kliknutím na srdíčko u fotografie. Do soutěže o výhru bude zařazen pouze ten soutěžící, který nahraje fotografii dle pravidel prostřednictvím kontaktního formuláře vč. svých kontaktních údajů v době, kdy probíhá soutěž. Tímto dává soutěžící souhlas s použitím svých kontaktů pro marketingové a reklamní účely pořadatele. Vložené fotografie hodnotí ostatní uživatelé pomocí kliknutí na symbol srdíčka. Soutěž je rozdělena do šesti čtrnáctidenních cyklů. Za každý cyklus dvacet fotografií s největším počtem srdíček automaticky postupuje do finále, ve kterém vybere odborná porota jednoho vítěze, který získá tlakový čistič K 5 Full Control, tzn. že bude vyhlášeno 6 výherců. Každý výherce může být vyhlášen jen jednou. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména a místa bydliště. Pořadatel má právo ověřit si totožnost výherce.
Jména a fotografie výherců budou zveřejněna po každém kole na www.kdejeponorka.cz a výherci budou kontaktováni pořadatelem prostřednictvím emailové zprávy příp. telefonicky.

6. Výhra
Cenami v soutěži je celkem 6 tlakových čističů K 5 Full Control, každý za jeden cyklus.

7. Souhlas soutěžícího s pravidly
Vyplněním formuláře, zasláním soutěžní fotografie s kontaktními údaji prostřednictvím webového formuláře soutěžící bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. V případě, že bude vybrán jako výherce, souhlasí s používáním svého kontaktu pro marketingové účely pořadatele, souhlasí s uveřejněním svého jména a místa bydliště pro účely komunikace soutěže a výherce. Podmínky soutěže jsou dostupné k nahlédnutí na www.kdejeponorka.cz

8. Práva pořadatele a organizátora soutěže
Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru, uvedenou v těchto pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. V takovém případě nastupuje namísto tohoto neoprávněného výherce další soutěžící dle určení pořadatele nebo organizátora soutěže.


9. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení
Účastník soutěže souhlasí svou účastí v soutěži se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie výherců a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 5ti let od skončení této soutěže.
Soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s §84, §85 a §87 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění, souhlas se zachycením jeho podoby takovým způsobem, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, k rozšiřování, zobrazení a rozmnožování této podoby obvyklým způsobem, stejně tak jako souhlas k použití písemností, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tím není dotčeno právo soutěžícího tento souhlas kdykoli odvolat. Zároveň účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas s tím, že tento je oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje soutěžícího (jméno, příjmení a adresu) pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích, a to po dobu 5 let od skončení této soutěže.
Účastník soutěže dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Tato pravidla jsou účinná od 01.04. 2017.