Účinné čištění fasády – od omítky po kov

Udržovaná fasáda má vliv na celkovou hodnotu budovy. Existuje několik metod, jak se zbavit nečistot z fasády. Ještě před zahájením čištění zvažte typ povrchu a jeho omezení. Správný výběr technologie zabrání případnému poškození. Níže přinášíme přehled o technikách i předpisech.

 

Čištění fasády ve výšce

Standard: Čištění horkou vodou a párou

Fasáda je vizitkou budovy. Často jde o velké, komplikované povrchy vyrobené z různých materiálů. Nečistoty se usazují několik let a následně vlivem vnějšího prostředí mohou fasádu znehodnocovat.

Horkovodní vysokotlaké čističe se osvědčily jako účinný a ekonomický způsob čištění fasád díky vysokému čistícímu výkonu při nízké spotřebě vody. S variantou vysokotlakých čističů na přívěsu je možné pracovat nezávisle na elektrické a vodní síti.

Výhody vysokotlakých čističů s ohřevem vody ve srovnání se studenovodními čističi, jsou založeny na dvou aspektech:

 

horkovodních strojů lze na rozdíl od vysokotlakých čističů bez ohřevu kromě objemu vody a tlaku využít také faktor teploty. Pokud se čištění provádí v teplotním rozmezí mezi 60 a 80 °C, vede to k podstatně rychlejšímu rozpadu nečistot a usazenin. Snáze lze odstranit také olej, mastnotu a saze. Díky hloubkové penetraci se odstraní kořeny mechu, lišejníků, a zabrání se jejich opětovnému růstu.

Horkovodní tlakový čistič

Při použití horkovodních vysokotlakých čističů je možné využít stupeň páry: Objem vody se sníží na polovinu a vypouští se pára o teplotě až 155 °C. Díky páře je možné čistit velmi intenzivně. Účinně odstraní i odolné nečistoty, jako jsou barvy nebo živičné povlaky. Nízký pracovní tlak chrání citlivé povrchy.

Čištění fasády párou
Information

Předběžný test

Správnou technologií se vyhnete poškození.

Správná technologie je důležitá, bez ohledu na materiál fasády. V každém případě by měl být na začátku celkové práce důkladně otestován malý vzorek plochy. Je fasáda citlivá na kyseliny, absorbuje vodu? Který čisticí prostředek dosahuje požadovaného účinku, při jaké koncentraci a jakém času? Při testování a opatrném přístupu lze dosáhnout požadované výsledky a zároveň se vyhnout trvalému poškození nebo odstranění částí materiálu.

 

Je to celé o materiálu: Čištění různých typů fasád

Zesílený účinek díky čisticím prostředkům

Čisticí prostředek může v případě potřeby dále zvýšit účinek vysokotlakého čističe. V aplikaci se doporučuje tzv. dvoustupňová metoda. Nejprve se nanáší čisticí prostředek, který se následně omývá pod vysokým tlakem. Při výběru čisticího prostředku je třeba vzít v úvahu jak kvalitu povrchu, tak zákonná ustanovení.

Přírodní a umělý kámen existuje ve variantách citlivých na kyseliny (mramor, dolomit, travertin, jura, desky Solnhofen, vápenaté přírodní kameny, stejně jako cementové umělé kameny) a variantách odolných vůči kyselinám (žula, břidlice, cihly, dlaždice, slínek). Obecně lze tlakovou horkou vodu nebo páru použít jak na umělý tak i přírodní kámen. Zásaditý nebo neutrální čisticí prostředek musí být použit pro povrchy citlivé na kyseliny. Před zahájením práce je třeba si uvědomit, zda je materiál porézní nebo-li absorpční – v takovém případě by měl být před nanesením čisticího prostředku zředěn vodou, protože jinak proniká materiálem a může způsobit poškození.

Povrch lze šistit tlakovou vodou a plochou tryskou, nebo pomocí systému na čištěnífasád Kärcher, obsahujícího kartáč na fasády 500, rotujícím kartáčem na fasády s využitím teleskopické tyče.

Pokud je povrch velmi citlivý na vodu nebo je znečištění zvláště závažné (např. graffiti), lze využít velmi účinný suchý led. Výsledky čištění tak lze dosáhnout poměrně rychle a šetrným způsobem.

 

Pro omítnuté fasády se doporučuje tlaková horká voda, často v kombinaci se stupněm páry. Tato metoda je šetrná a dosahuje vynikajících výsledků. Práce na jednom místě by však neměla trvat příliš dlouho, aby nedošlo k rozpuštění barvy. K ochraně povrchu se osvědčila plochá tryska. Jako čisticí prostředek lze například využít přírodní aktivní čisticí prostředek RM 82N.

Fasáda by měla být čištěna shora dolů tak, aby nevznikaly tzv. běhy – kapky odpadní vody, které končí v již čisté oblasti. Díky velmi krátké době schnutí mohou být bezprostředně po vyčištění prováděny další práce. Pro případné odstranění sazí a olejů lze použít neutrální čisticí prostředek. Pro povrchovou úpravu je možné použít mírně alkalický čisticí prostředek.

 

Dřevo je jedním z nejdéle používaných fasádních materiálů a je dodnes velmi populární. Neošetřené dřevo rychle vykazuje změny díky povětrnostním vlivům; ošetřené dřevo je chráněno před povětrnostními vlivy nátěry s nanočásticemi. Aby byl zachován jednotný vzhled dřevěné fasády, musí se její ochrana pravidelně obnovovat.

Pro obnovu vzhledu neošetřených dřevěných fasád lze využít vysokotlaké čističe s ohřevem vody. Je však třeba dbát na to, aby fasáda byla zcela utěsněna, a aby případné komponenty, které leží za ní, nebyly vodou zasažené. Pro práci by mělo být také zvoleno období bez námrazy, aby dřevo mohlo po vyčištění dostatečně vyschnout. V případě robustních fasád z tvrdého dřeva se osvědčil tlak 100 bar a teplota mezi 60 °C a 80 °C, pro citlivější dřeviny, jako je modřín nebo smrk, se doporučuje tlak 50 bar.

Pro zlepšení výsledku čištění lze použít neutrální čisticí prostředek na dřevo.

 

Kovové fasády vyžadují pravidelné čištění. Hliník vyniká tvorbou přírodní oxidové vrstvy, která chrání před korozí. U eloxovaného hliníku je tato oxidová vrstva vytvořena uměle, díky čemu je materiál obzvlášť odolný. Povrch je však citlivý na chemikálie, jak kyseliny, tak louhy. Aby nedošlo k poškození, doporučujeme používat neutrální čisticí prostředky. Před čištěním je nutné udělat test na referenčním vzorku a porovnat výsledek čištění před a po.

V případě potažených nebo malovaných kovových fasád je nutné odstranit tzv. křídování (bílé skvrny způsobené vymytými pigmenty). K řešení tohoto nepříjemného vzhledu lze použít čisticí prostředky s brusnými přísadami, jakož i vhodné fasádní podložky. Práce se provádí ručně nebo s podporou elektrických ručních leštících strojů. Každý, kdo chce k čištění použít vysokotlakou technologii, by měl používat přírodní vlasy nebo polyamidové kartáče (pevné nebo rotující), kdy otvorem v kartáči vytéká pouze nízkotlaká voda. Neexistuje tedy žádné riziko, že vysokotlaká voda pronikne do izolační vrstvy za fasádou.

Rechtliche Bestimmungen

Je dobré vědět:

Požadavky a předpisy.


Čištění fasád vždy probíhá na veřejném prostranství, je důležité získat informace o požadavcích a předpisech, které se mohou místně lišit. V každém případě musí být schváleno vypouštění odpadních vod. Pokud se jedná pouze o špinavou vodu, může být voda obvykle po pročištění vypuštěna. Shromážděné pevné materiály musí být zlikvidovány. Pokud byl použit čisticí prostředek, musí být voda sbírána, filtrována a neutralizována. Je třeba dodržovat také místně příslušné předpisy týkajícíse použití stříkacích prostředků, výskytu prachu, hluku nebo výfukových plynů.

 

Pro zvláštní případy: Částice a suchý led

Tryskání částicemi a suchým ledem jsou vítanou alternativou vysokotlakého čištění zejména v případech, kdy fasády nemohou být zamokřené nebo je vyžadována úspora vody. Jsou také dobrou alternativou k čisticím prostředkům, pokud se tyto nesmí používat, nebo pokud existuje limit pro objem odpadních vod. Tryskání částicemi a tryskání suchým ledem je vhodné pro odstranění těžké kontaminace, například graffiti.

Tryskání částic

Při tryskání částic je trysková pistole prostřednictvím průmyslového kompresoru zásobována stlačeným vzduchem. Kromě toho se do vzduchu ve směšovací komoře přidává velmi jemné, měkké rozprašovací činidlo a voda, která váže prach. Důležitým faktorem při výběru postřikového prostředku je to, že jeho tvrdost a velikost zrna musí být individuálně vybrána s ohledem na povrch fasády. Díky vhodné kombinaci tlaku vzduchu, objemu vody a objemu postřikového prostředku, které jsou individuálně nastavitelné, lze čistit povrchy s minimálním otěrem. 

Partikelstrahlverfahren
Princip čištění suchým ledem

Tryskání suchým ledem

Ledové pelety jsou vstřikované do jednotky pro tryskání vzduchem. Přes stříkací hadici a spouštěcí pistoli s tryskou se následně směs vzduchu a ledu dostane k povrchu. Zapotřebí je kompresor s dostatečným tlakem a průtokem vzduchu, protože pro čisticí výkon je rozhodující mechanická energie.

Pelety suchého ledu s nízkou tvrdostí (1-2), mohou být vystřeleny na povrch rychlostí až 150 m/s. Vzniklou tepelnou energií, zejména u teplých povrchů, na které zmrazený CO2 o teplotě -79 °C naráží, se nečistota rozpadne a křehne, takže ji lze snadno odstranit.

Touto minimálně abrazivní metodou lze odstranit olej, mastnotu, lepidla nebo pojiva z různých včetně citlivých povrchů. Lze také odstranit barvy z kovů, aniž by došlo k poškození.

 

Horkovodní vysokotlaké čističe
Čištění suchým ledem

Řešení pro čištění fasád a solárních panelů

Společnost Kärcher nabízí komplexní řešení pro mytí fasád a solárních panelů. S kombinací kartáčů, teleskopických tyčí, nástavců a adaptérů můžete čistit různé druhy fasád, skleněných a hladkých ploch, solární panely a podlahy.

Na produkty