Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Allround - Základní čistič RM 754

Vysoce efektivní základní čistič ke snadnému odstraňování voskových a polymerových vrstev z voděodolných podlah a podlah odolných proti alkáliím. Není nutné žádné namáhavé oplachování.

Objednací číslo: 6.295-811.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Hodnota pH 10,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,2
Vlastnosti
 • Účinný základní čisticí prostředek pro odstraňování nečistot a filmů z pečujících prostředků
 • odstraňuje nejodolnější voskové a polymerové povlaky
 • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
 • Univerzálně použitelná
 • široké oblasti použití: použitelný na všechny voděodolné povrchy, povrchy citlivé na zásady (např. linoleum) a odolné vůči zásadám (např. PVC)
 • vysoká snášenlivost materiálu
 • nízká hodnota pH v roztoku pro použití
 • Bez potřeby dodatečného oplachování
 • vhodný i pro údržbové čištění
 • vysoká uživatelská bezpečnost a snadná manipulace
 • Příjemná, svěží citrusová vůně
 • Nepěnivý
 Allround - Základní čistič RM 754
 Allround - Základní čistič RM 754
 Allround - Základní čistič RM 754
 Allround - Základní čistič RM 754
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Varování
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
 • Čištění podlahy