Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 270
Vlastnosti
 • Okamžitě aktivní receptura pro rychlé a efektivní odstranění hmyzu
 • Velmi šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým ráfkům
 • Vysoce ekonomické řešení
 RM 618 Odstraňovač hmyzu, 500ml
 RM 618 Odstraňovač hmyzu, 500ml
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Varování
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
 • Lakované povrchy
 • Kov
 • Chrom
 • Plast