Čistič disků Premium RM 667, 500ml

S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Vlastnosti
 • Prémiový čistič na všechny typy ráfků z oceli a lehkých kovů
 • Odstraňuje prach z brzd, otěr z pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté skvrny a zbytky soli
 • Neobsahuje kyseliny a šetrný k materiálům
 • samostatně účinný
 • Dosáhne i těch nejmenších rohů a nejužších úhlů
 • Krátká doba kontaktu
 • S indikátorem výkonu. Načervenalá změna barvy naznačuje, jak se čisticí prostředek v průběhu času projevuje
 • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
 • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
 Čistič disků Premium RM 667, 500ml
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Varování
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280g Používejte ochranné rukavice.
 • P301+P312a PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P330 Vypláchněte ústa.
 • P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
 • čištění disků