Naše stránky používají cookies

V případě, že používáte naše webové stránky, souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací viz. Ochrana osobních údajů, bod J.

Odstraňovač hmyzu 3in1, 0,5L **

Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, grilů, zrcadel, oken a plastů.

Objednací číslo: 6.295-761.0
Vyhledání prodejce:
Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Vlastnosti
 • šetrný k laku, ozdobným lištám a hliníkovým diskům
 • Zvlášť vydatný
 Odstraňovač hmyzu 3in1, 0,5L **
 Odstraňovač hmyzu 3in1, 0,5L **
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Varování
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
 • Lakované povrchy
 • Kov
 • Plast